Ценоразпис на платените услуги от 1.5.2022 г.

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА”

 

Ценоразпис на услугите в сила от 1.5.2022 г. – вижте на PDF файл NKB Price List 05.2022

І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

 1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1. Първични консултации 1.2. Вторични консултации 1.3. Външни консултации 1.4. Вътрешни консултации

 1. МАНИПУЛАЦИИ

2.1. Вземане на биологичен материал 2.2. Други медицински процедури

 1. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

4.1. Функционални изследвания на сърце 4.2. Функционални изследвания на бял дроб 4.3. Функционални изследвания на периферни съдове 4.4. Функционални изследвания на нервната система 4.5. Контрол на пейсмейкърна система 4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации

 1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5.1. Хематологични и морфологични анализи 5.2. Изследване на урина и пунктати 5.3. Изследване на ликвор 5.4. Биохимични и имунологични анализи 5.5. Микроелементи 5.6. Йонограма 5.7. Кръвно – газов анализ 5.8. Клинико-лабораторни профили 5.9. Хемостазни изследвания 5.10 Изследване на тромбоцитна функция 5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem) 5.12. Хормонални изследвания

 1. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

6.1. Микробиологични изследвания

 1. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

7.1. Имунологични изследвания

 1. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

8.1. Рентгеноскопии 8.2. Рентгенографии 8.3. Ехографии 8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя 8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя, предоставена от пациента

 1. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

9.1. Патоанатомични изследвания 9.2. Други услуги

 1. ДИАЛИЗА

ІІ. СТАЦИОНАР

 1. ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. Престой, лечение и рутинно медицинско наблюдение при 1.2. Медикаменти и консумативи, вложени в лечението в звената с легла

 1. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

2.1. Инвазивни изследванияи интервенционални процедури 2.2. Електрофизиологични изследвания 2.3. Електрокардиостимулация 2.4. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни 2.5. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации под ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип 2.6. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации без ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

 1. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

3.1. Интервенционални процедури 3.2. Специализирани хирургични процедури 3.3. Общохирургични процедури

 1. АНЕСТЕЗИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА
 2. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
 3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ
 4. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КП

7.1. Предпочитан медицински екип 7.2. Предпочитан лекар

 1. ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ

ІІІ. ДРУГИ

 1. ТАКСИ
 2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ
 3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ
 4. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ
 5. ОБУЧЕНИЕ

І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1. Първични консултации

Код Медицинска услуга Цена (лева)
VV11 Консултативен преглед при специалист 50,00
VV13 Kонсултативен преглед, хабилитирано лице 70,00
VV16 Рентгенологична консултация по документи 25,00
VV17 Консултация компютърна томография по документи 50,00

1.2. Вторични консултации

VV21 Вторичен консултативен преглед при специалист 25,00
VV23 Вторичен консултативен преглед, хабилитирано лице 35,00

1.3. Външни консултации

1.4. Вътрешни консултации

VV06 Консилиум 150,00
VV90 Интердисциплинарни консултации при ВСМ 300,00

2. МАНИПУЛАЦИИ

2.1. Вземане на биологичен материал

BM01 Вземане на венозна кръв 3,00
BM02 Вземане на капилярна кръв 2,00
BM04 Вземане на материал за микробиологично изследване 3,00
BM05 Вземане на материал за изследване на хемокултури 5,00

2.2. Други медицински процедури

MP01 Подкожна инжекция 5,00
MP02 Мускулна инжекция 10,00
MP03 Венозна инжекция 20,00
MP04 Система венозна 25,00
MP05 Поставяне на периферен венозен източник 15,00
MP08 Обработка на оперативна рана 45,00
MP11 Сваляне на конци 10,00

4. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

4.1. Функционални изследвания на сърце

FC01 ЕКГ 10,00
FC02 Ехокардиография 70,00
FC03 Стрес ехокардиография 150,00
FC04 Стрес ехокардиография с фармакологичен медикамент 350,00
FC05 Оценка на артериална ригидност и еластичност 35,00
FC06 Късни потенциали 30,00
FC07 Трансезофагеална ехокардиография 150,00
FC08 Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография 180,00
FC09 РЕП (работна електрокардиографска проба) 60,00
FC10 Холтер ЕКГ 50,00
FC11 Холтер RR 50,00
FC12 ТЕМЕО/холтер ЕКГ мониториране с продължителен интервал 50,00
FC14 Тейбъл тест (Table test) 150,00
FC15 Фетална ЕхоКГ 90,00
FC17 ЕхоКГ с тъканен доплер 100,00
FC91 Ехокардиография в детската възраст вкл. при ВСМ с консултация от детски кардиолог 200,00
FC92 Кардиопулмонарен стрес тест 100,00

4.2. Функционални изследвания на бял дроб

4.3. Функционални изследвания на периферни съдове

FV01 Венозен доплер – долни, горни крайници 50,00
FV02 Периферен артериален доплер – долни, горни крайници 50,00
FV03 Доплер на каротидни и вертебрални артерии 50,00
FV05 Артериален ЕХО доплер 50,00
FV06 ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете ѝ 50,00
FV07 ЕХО доплер на вена кава и притоците ѝ 50,00

4.4. Функционални изследвания на нервната система

FN01 ЕЕГ 50,00
FN02 Изследване на ЕЕГ по време на сън 200,00
FN03 ЕМГ/термограма 35,00
FN04 ЕМГ на лице 60,00
FN05 Транскраниална магнитна стимулация 60,00
FN06 Мануално мускулно тестуване при неврологично болни 30,00
FN07 ЕМГ на определен крайник – долен или горен 60,00
FN08 Евокирани потенциали – зрителни или слухови или соматосензорни 60,00
FN09 Изследване на дихателни нарушения по време на сън 120,00
FN10 Невропсихологична оценка 50,00
FN11 СРАР – титриране – извършва се с апаратура и консумативи 140,00
FN12 ЕМГ – репететивно 100,00

4.5. Контрол на пейсмейкърна система

PM01 Контрол на кардиостимулатора, вкл. ЕКГ, електронен контрол на параметрите 50,00
PM02 Кардиологична консултация с контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) 90,00
PM04 Контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране след кардиологична консултация 70,00
PM98 Консултация с контрол на кардиостимулатора в детската възраст, вкл. ЕКГ, телеметрия, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) 300,00
PM99 Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder без хоум мониторинг 60,00
PM100 Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder с хоум мониторинг 80,00

4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации

GR01 Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ и ехокардиография 90,00
GR02 Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, холтер изследване 110,00
GR03 Първичен консултативен преглед при кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, работна ехокардиографска проба 120,00
GR04 Първичен консултативен преглед – детска кардиология, ЕКГ, ехокардиография с доплер и холтер изследване 120,00
GR05 Първичен консултативен преглед при ангиолог и пълен сонографски преглед на периферни съдове 120,00
GR06 Първичен консултативен преглед при специалист анестезиолог и преданестезиологична подготовка 120,00
GR07 Първичен консултативен преглед – детски кардиолог, ЕКГ, ехокардиография с доплер и изготвяне на етапна епикриза 200,00

5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5.1. Хематологични и морфологични анализи

LA01 СУЕ 3,00
LA02 СУЕ (Панченков) 2,00
LA03 Кръвна картина 15 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 3 диф.) 5,00
LA04 Кръвна картина 23 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 5 диф.) 8,00
LA05 ДКК-микроскопски 5,00
LA06 Ретикулоцити (Rtc) 7,00
LA07 Морфология на RBC 7,00
LA08 Осмотична резистентност на Er 10,00
LA09 LE клетки 10,00
LA90 Пакетна услуга-вземане на биологичен материал, ПКК и биохимия 50,00

5.2. Изследване на урина и пунктати

LU01 Изследване на урина (10 параметра) + седимент 5,00
LU02 Изследване на белтък в 24 ч. урина 9,00
LU03 Окултни кръвоизливи 5,00
LU90 Пакетна услуга-изследване на урина при ВСМ 20,00

5.3. Изследване на ликвор

LL01 Изследване на ликвор 20,00
LL02 Изброяване на клетки 5,00
LL03 Белтък – качествено определяне 3,00
LL04 Белтък – количествено определяне 9,00
LL05 Хлориди, глюкоза 4,00
LL06 Спектофотометрия 5,00

5.4. Биохимични и имунологични анализи

LB01 Кръвна захар 2,50
LB02 Урея 2,50
LB03 Креатинин 2,50
LB04 Общ билирубин 2,50
LB05 Директен билирубин 2,50
LB06 Неонатален билирубин 4,00
LB07 Пикочна киселина 3,00
LB08 Холестерол 5,00
LB09 Триглицериди 5,00
LB10 Директен HDL-Chol 5,00
LB11 Директен LDL-Chol 5,00
LB12 Общ белтък 2,50
LB13 Албумин 2,50
LB14 GOT 2,50
LB15 GPT 2,50
LB16 CPK 2,50
LB17 CPK-MB (активност) 2,50
LB18 MBmass 15,00
LB19 GGT 2,50
LB20 ALP 2,50
LB21 AMS 2,50
LB22 LDH 2,50
LB23 HBDH 2,50
LB24 Гликиран Hb (HbA1C) 15,00
LB25 CRP 5,00
LB26 hsCRP 5,00
LB27 Ig A 10,00
LB28 Ig G 10,00
LB29 Ig M 10,00
LB30 Myoglobin 15,00
LB31 C 3 10,00
LB32 C 4 10,00
LB33 Apo A1 10,00
LB34 Apo B 10,00
LB35 Lp(a) 10,00
LB36 Хаптоглобин 12,00
LB37 Феритин 15,00
LB38 Трансферин 12,00
LB39 Тропонин I/ accu Tnl 20,00
LB40 Digoxin 20,00
LB41 BNP 42,00
LB42 Procalcitonin 35,00
LB43 Tест CV2G-SARS-CoV-2 IgG за откриване на IgG антителa 27,00
LB90 Комплексно изследване КАС 20,00

5.5. Микроелементи

LM01 Общ калций 4,00
LM02 Неорганичен фосфор 4,00
LM03 Магнезий 4,00
LM04 Хлориди 4,00
LM05 Желязо 4,00
LM06 Общ ЖСК (TIBC) 12,00

5.6. Йонограма

LI01 К, Na, йонизиран Са 9,00
LI02 К, Na в урината 7,00
LI03 К в плазма, серум, пълна кръв 3,00
LI04 Na в плазма, серум, пълна кръв 3,00

5.7. Кръвно – газов анализ

LG01 Кръвно – газов анализ 9,00
LG02 Кръвно – газов анализ, електролити, Hb, Ht 15,00

5.8. Клинико-лабораторни профили

LP01 Чернодробен профил (TB, DB, GOT, GPT, GGT, ALP) 15,00
LP02 Сърдечни маркери (CK, СК-MB) 5,00
LP03 Кардио FABP тест 30,00
LP04 Специфични сърдечни маркери (Tn. I/accuTnl/МBmass) 15,00
LP05 Сърдечен профил (CPK, CK-MB, Tn.I/MBmass) 20,00
LP06 Профил за бъбречно заболяване (Urea, Crea, Alb., UA, TP, урина) 17,50
LP07 Основен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL) 20,00
LP08 Разширен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL, Apo A, Apo B) 38,00
LP09 Кръвозахарен профил – трикратен (вкл. вземане на периферна кръв) 9,00
LP10 Кръвозахарен профил – четирикратен (вкл. вземане на периферна кръв) 12,00

5.9. Хемостазни изследвания

LH01 Дозиране на орален антикоагулант 10,00
LH02 Протромбиново време, РТ 7,00
     
LH03 АРТТ 5,00
LH04 Фибриноген 6,00
LH05 Тромбиново време (ТТ) 4,00
LH06 Време на кървене 2,00
LH07 D-Dimers 20,00
LH08 AT III 20,00
LH09 DTT 17,00
LH10 Фактори на съсирване (всеки по отделно) 50,00
LH11 UF HEP-TER 25,00
LH12 LMWH-TER 40,00
LH13 Protein С 50,00
LH14 Protein S free 50,00
LH15 APC-R 30,00
LH16 Homocystein 50,00
LH17 LAC Screen 30,00
LH18 LAC Conf. 30,00
LH19 Антитела при ХИТ (хепарин-индуцирана тромбоцитопения) 110,00
LH22 Оперативен скрининг (APTT, PT, TT, Fib) PLT, време на кървене 26,00
LH26 Генотипизиране на FVL, F II и MTHFR 120,00
LH27 CYP2C9 (*2, *3/VKORC1) генотипизиране и дозов отговор при лечение със синтром 120,00
LH28 CYP2C19 (*2, *3, *17) генотипизиране и дозов отговор при лечение с клопидогрел 120,00
LH29 Anti-Ha Rivaroxaban 40,00
LH30 Anti-Ha Apixalan 40,00
LH35 Hemoclot DTI Dabigatran 40,00
LH90 Пакетна услуга-хемостазни изследвания при ВСМ 46,00

5.10 Изследване на тромбоцитна функция

LH31 ADP test (Агрегация и изследване чувствителност към Clopidogrel) 37,00
LH32 ASP Itest (Агрегация и изследване чувствителност към Aspirin) 37,00
LH33 TRAP test (Агрегация и изследване чувствителност към IIb/IIIa инхибитори) 37,00
LH34 Изследване Адхезия и Агрегация на CPA система 25,00

5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem)

LT01 INTEM 15,00
LT02 HEPTEM 15,00
LT03 EXTEM 15,00
LT04 APTEM 15,00
LT05 FIBTEM 15,00

5.12. Хормонални изследвания

LH50 TSH 18,00
LH51 FT3 18,00
LH52 FT4 18,00

6. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

6.1. Микробиологични изследвания

MI01 Изследване на урина без растеж 10,00
MI02 Изследване на урина с микробен причинител и антибиограма 15,00
MI03 Изследване на гърлен (носен) секрет с нормална флора 12,00
MI04 Изследване на гърлен (носен) секрет с причинител и антибиограма 18,00
MI05 Изследване на храчка с нормална флора 15,00
MI06 Изследване на храчка с причинител и антибиограма 20,00
MI07 Изследване на влагалищна чистота с 2 препарата 18,00
MI08 Изледване на влагалищен секрет с причинител и антибиограма 23,00
MI09 Изследване на рани без растеж 15,00
MI10 Изследване на рани с причинител и антибиограма 20,00
MI11 Изследване на различни пунктати без растеж 15,00
MI12 Изследване на различни пунктати с причинител и антибиограма 20,00
MI13 Изследване на антистрептолизинов титър 10,00
MI14 Изследване на ревматоиден фактор 10,00
MI15 Изследване на хемокултури – аеробна и анаеробна 40,00
MI16 Изследване на фецес профилактично 8,00
MI17 Изследване на фецес – диагностично 10,00
MI18 Фецес с причинител и антибиограма 15,00
MI19 Изследване на педиатрични хемокултури 20,00
MI20 Педиатрична хемокултура с причинител и антибиограма 25,00
MI21 Хемокултура с причинител и АБ 45,00
MI22 Автоматизирана система VІТЕК 2 идентификация на причинител 20,00
MI23 Автоматизирана система VІТЕК 2 с АБ 20,00
MI24 Идентификация на причинител с KRISTAL 20,00
MI25 Изследване на Trichomonas vaginalis (бърз тест) 15,00
MI26 Изследване на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum 40,00
MI27 Изследване на Chlamydia (бърз тест) 20,00
MI90 Хоспитализационен микробиологичен пакет при ВСМ 40,00

7. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

7.1. Имунологични изследвания

TH00 Кръстосана кръвна група и Rh фактор 20,00
TH01 Кръстосана кръвнта група с подгрупа и Rh фактор 25,00
TH02 Анти А1 антиеритроцитни антитела 10,00
TH03 Пакет скрининг за авто и алоеритроантитела (по три метода) 90,00
TH04 Определяне специфичността на авто – или алоантиеритроцитни антитела 60,00
TH05 Определяне на титър на идентифицираните авто или ало антиеритроцитни антитела 30,00
TH06 Директен полиспецифичен Coombs (DAGT) 25,00
TH07 Директен диференциран Coombs с антиглобулинови серуми срещу IgG и комплемент 30,00
TH08 Rh фенотип 36,00
TH09 Определяне на Kell или други еритроцитни антигени (на антиген) 10,00
TH10 Скриниг на свободни антиеритроцитни антитела на бременна (по ензимен метод и IAGT) 60,00
TH11 Титър на естествени IgM и имунни IgG анти-А и анти-В антитела на бременна 30,00
TH12 Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в планов порядък (резултат в следващия работен ден) 20,00
TH13 Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в спешен порядък (резултат в следващия работен ден) 40,00
TH14 Пакет директна кръвна група и директен Coombs за новородено 30,00
TH90 Пакет имунологични изследвания за кръвна група АВО и резус фактор, други антигени, еритроантитела и съвместимост при ВСМ 300,00
TH91 Изследване за слаб D (Du) 20,00
TH92 Скрининг за свободни антиеритроцитни антитела по един метод 40,00
TH93 Директна кръвна група (без аглутинини) на новородено или бебе до 6 месеца 10,00
TH94 Подбор на еритроцитен концентрат по Rh фенотип и Kell преди съвместимост (за всяка изследвана единица) 40,00
TH95 Пакет Кръвна група и RhD, скрининг за авто- и алоеритроантителa, Rh фенотип и Kell антиген (резултат в следващия работен ден) 140,00
TH96 Пакет Кръвна група и RhD, скрининг за авто- и алоеритроантителa и разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат в планов порядък (резултат в следващия работен ден) 120,00
TH97 Антитела при ХИТ 110,00

8. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

8.1. Рентгеноскопии

RO00 Рентгеноскопия 30,00

8.2. Рентгенографии

RO01 Рентгенография под скопичен контрол 30,00
RO02 Графия на гръдна клетка 25,00
RO03 Графии на таз и бедра 25,00
RO04 Графии на глава профил 25,00
RO05 Графии на ос назален 25,00
RO06 Рентгенография на абдомен 25,00
RO07 Иригография 70,00
RO08 Цистография, уретрография 70,00
RO09 Урография 70,00
RO10 Перорална холецистография 70,00
RO11 Фистулография 70,00
RO12 Графия на стерно-клавикуларна става 25,00
RO13 Рентгенография на клавикулата 25,00
RO14 Ренгенография на акромио-клавикуларната става 25,00
RO15 Рентгенография на скапулата 25,00
RO16 Рентгенография на раменната става 25,00
RO17 Рентгенография на хумеруса 25,00
RO18 Рентгенография на лакетната става 25,00
RO19 Рентгенография на антебрахиума 25,00
RO20 Рентгенография на гривнената става 25,00
RO21 Рентгенография на дланта и пръстите 25,00
RO22 Рентгенография на таза 25,00
RO23 Рентгенография на сакроилиачни стави 25,00
RO24 Рентгенография на тазобедрени стави 25,00
RO25 Рентгенография на бедрената кост 25,00
RO26 Рентгенография на колянни стави – лицева 25,00
RO27 Рентгенография на колянни стави – профил 25,00
RO28 Рентгенография на подбедрица 25,00
RO29 Рентгенография на глезенна става 25,00
RO30 Рентгенография на стъпалото и пръстите 25,00
RO31 Рентгенография на цервикални прешлени 25,00
RO32 Рентгенография на торакални прешлени 25,00
RO33 Рентгенография на лумбални прешлени 25,00
RO34 Рентгенография на сакрума 25,00
RO35 Рентгенография на опашни кости 25,00
RO36 Рентгенография на череп 25,00
RO37 Специални центражи на черепа 25,00
RO38 Рентгенография на лицеви кости 25,00
RO39 Рентгенография на околоносните кухини 25,00
RO40 Рентгенография на челюстите в специални проекции 25,00
RO41 Рентгенография на шийни прешлени 25,00
RO42 Рентгенография на синуси 25,00
RO43 Рентгенография сърце и бял дроб 25,00
RO90 Рентгенографско изследване при ВСМ 25,00

8.3. Ехографии

RE01 Абдоминална ехография 40,00
RE02 Ехография на щитовидна жлеза 40,00
RE03 Ехография на съдове 70,00
RE04 Ехография на пикочен мехур (остатъчна урина) 40,00
RE05 Ехография на меки тъкани 40,00

8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя

KT10 КТ глава 150,00
KT11 КТ шия 150,00
KT12 КТ гръден кош 150,00
KT13 КТ коремни органи 150,00
KT14 КТ малък таз 150,00
KT15 КТ гръбначни прешлени 150,00
KT16 КТ крайници 150,00

8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя

KT20 КТ глава 300,00
KT21 КТ шия и горен медиастинум 300,00
KT22 КТ гръден кош (бели дробове и медиастинум) 300,00
KT23 КТ коремни органи 300,00
KT27 КТ (ангиопулмография) 300,00
KT28 КТ (коронарография) 400,00
KT29 КТ (аорта и периферни съдове) 400,00
KT40 КТ (ангиография на сърце; аорта с периферни съдове) 400,00

8.6. Доплащане за изследване с контраст

KT50 КТ на глава с контраст 150,00
KT51 КТ на шия с контраст 150,00
KT52 КТ на гръден кош с контраст 150,00
KT53 КТ на коремни органи с контраст 150,00
KT54 Ангиопулмография 150,00
KT55 Коронарография 250,00
KT56 Аорта и периферни съдове 250,00

9. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

9.1. Патоанатомични изследвания

PA01 Биопсия с изработване на 1 парафинов блок + 1 хистологичен препарат, стандартно оцветяване ХЕ 30,00
PA02 Биопсия с изработване на 2 парафинови блока + 2 бр. хистопрепарата, оцветяване ХЕ 60,00
PA03 Биопсия с изработване на 3 парафинови блока + 3 бр. хистопрепарата, оцветяване ХЕ 80,00
PA04 Биопсия с изработване на 4 и повече парафинови блока и хистопрепарата, оцветяване ХЕ 100,00
PA05 Гастробиопсия с изработване на 1 парафинов блок + хистодиагностика за H.Pylori (оцв. с Giemsa) 40,00
PA06 Биопсия на кюртажен материал 50,00
PA07 Ендомиокардна биопсия със стандартна изработка на един (1) тъканен материал 60,00
PA08 Гефрирно изследване 50,00
PA09 Цитологично изследване на материал от телесна течност или секрет 15,00
PA10 Профилактична гинекологична намазка 10,00
PA11 Гинекологична цитонамазка 15,00
PA12 Изработване на хистопрепарати от готов парафинов блок 20,00
PA13 Консултация на готови препарати 25,00
PA14 Допълнително оцветяване 5,00
PA15* Патологоанатомична аутопсия на починало дете и/или оперативен случай (външни за болницата случаи) 750,00
PA16* Патологоанатомична аутопсия не оперативен случай (външни за болницата случаи) 500,00
Код Медицинска услуга Цена (лева)

9.2. Други услуги

PA90 Съхранение на покойник в хладилна камера на секционна зала след 24-ия час от смъртта за денонощие /починали до 18 години не се заплаща / 20,00

10. ДИАЛИЗА

HD01 Хемодиализа 300,00
HD02 Осигуряване на временен съдов достъп за диализа 150,00

ІІ. СТАЦИОНАР

1. ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. Престой, лечение и рутинно медицинско наблюдение**

TS01 Лечение в терапевтично звено (на ден) 250,00
TS02 Лечение в хирургично звено (на ден) 300,00
TS03 Лечение в интензивно звено (на ден) 500,00
TS04 Лечение в реанимация (на ден) 1200,00
TS05 Лечение в звено за долекуване със специализирана рехабилитация по индивидуална програма (на ден) 100,00
TS06 Лечение с рехабилитация на пациент след сърдечна/съдова операция в звено за долекуване (на ден) 100,00
TS07 Лечение с рехабилитация на пациенти след ОМИ, АХ, ритъмнопроводни нарушения, интервенционални процедури в звено за долекуване (на ден) 100,00
TS08 Лечение с рехабилитация на пациенти с мозъчно-съдова болест в звено за долекуване (на ден) 100,00
TS90 Активно лечение при оперативни/инвазивни процетури в детската възраст вкл. ВСМ(на ден) 500,00

1.2. Медикаменти и консумативи, вложени в лечението в звената с легла

AK01 Доплащане за скъпоструващи консумативи, ползвани по време на болнично лечение по доставна цена

2. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

2.1. Инвазивни изследванияи интервенционални процедури

IC01 Коронарография 1600,00
IC02 Интервенционална процедура (стойността на стента/стентовете се заплаща отделно) 4000,00
IC03 Интервенционална процедура (Валвулопластика) (балонните катетри се заплащат отделно) 4000,00
IC91 Диагностична сърдечна катетеризация при ВСМ/сърдечно заболяване 3000,00
IC94 Интервенционална процедура при ВСМ (БАСС) в детската възраст 4800,00
IC96 Интервенционална процедура при ВСМ – затваряне на ПАК и абнормни съдове със спирала, затваряне на МКД, МПД, балонна ангиопластика при ВСМ (съдови стенози, КоА) – стойността на медицинските изделия се заплаща отделно 8000,00

2.2. Електрофизиологични изследвания

EC01 Електрофизиологично изследване 900,00
EC02 Аблация без картографиране 3500,00
EC03 Аблация с картографиране 7900,00
EC90 Електрофизиологично изследване в детската възраст вкл. ВСМ 2400,00
EC91 Електрофизиологично изследване в детската възраст вкл. ВСМ и аблация 7000,00
     

2.3. Електрокардиостимулация

PM11 Временна кардиостимулация (стойността на устройството се заплаща отделно) 1200,00
PM12 Операция за обикновен SSI(R), VDD(R) кардиостимулатор (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 1000,00
PM13 Операция за двукухинен DDD(R) (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 1300,00
PM14 Операция за ICD/CRT/CRTD (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 2500,00
PM90 Операция за обикновен SSI стимулатор в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 1500,00
PM91 Операция за двукухинен DDD/VDD стимулатор в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 2000,00
PM92 Операция за ICD, CRTP, CRTD в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 3000,00
PM93 Операция за имплантиране на постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder с/без хоум мониторинг 800,00

2.4. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни

CS01 Сърдечни и гръдни операции без ЕКК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 3000,00
CS02 Операции на екстракраниални мозъчни артерии (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 2000,00
CS03 Операции с ЕКК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 11000,00

2.5. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации под ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

PS80 Аорто-пулмонална анастомоза с протеза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS81 Междупредсърден дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS82 Междукамерен дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS83 Клапно аортна/пулмонална стеноза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS84 Атриовентрикуларен септален дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS85 Тетралогия на Фало 20000,00
PS86 Дясна камера с двоен изход (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS87 ТАВБВ (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS88 Общ артериален ствол (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS89 ТГА (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS90 Комплексна кардиопатия тип еднокамерно сърце 25000,00
PS91 Други комплексни кардиопатии (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 25000,00

2.6. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации без ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

PS92 Анастомоза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS93 Бендинг на белодробната артерия (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS94 Коарктация на аортата, съдов пръстен (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS95 ПАК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00

3. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

3.1. Интервенционални процедури

VS01 Аорто – артериография 850,00
VS02 Аортна дъга 850,00
VS03 Кавография 850,00
VS04 Висцерална селективна артериография 850,00
VS05 Селективна каротидография 850,00
VS06 Селективна артериография на артерия Вертебралис 850,00
VS07 Мозъчна ангиография 850,00
VS08 Балонна дилатация на 1 стеноза на периферен съд /висцерален/ 1450,00
VS09 Балонна дилатация на повече от 1 стеноза на периферен съд 1900,00
VS10 Балонна дилатация + стент на 1 стеноза 2300,00
VS11 Балонна дилатация + стент на повече от 1 стеноза 4600,00
VS12 Поставяне на стент на 1 стеноза 2300,00
VS13 Поставяне на стент на повече от 1 стеноза 4600,00

3.2. Специализирани хирургични процедури

VS31 Ембол и тромбектомии 1000,00
VS32 Реконструкция на съдова травма 1000,00
VS33 Аорто-бифеморален байпас 5500,00
VS34 Стент и феморо-феморален байпас 7500,00
VS35 Стент и феморо поплитеален венозен байпас 7100,00
VS36 Резекция на ААА и аортобифеморален байпас 6500,00
VS37 Резекция на ААА и права протеза 5500,00
VS38 Феморо феморален байпас с протеза 4500,00
VS39 Феморо поплитеален байпас с автовена 4500,00
VS40 Феморо-дистален байпас с автовена 5500,00
VS41 Каротидна ендартеректомия 2000,00
VS42 А-V фистула без протеза 1000,00
VS43 А-V фистула с протеза 2000,00
VS44 Стрипинг 1100,00
VS45 Ексцизия на хемангиом 200,00
VS46 Резекция на периферна аневризма 4500,00
VS47 Екстракция на чуждо тяло от съд 1000,00
VS48 Заплащане на скъпоструващ консуматив 700,00
VS49 Радиофреквентна аблация на варикозни вени 1400,00
VS50 Лазер аблация на варикозни вени 1900,00
VS51 Цианоакрилатна емболизация на голямата повърхностна вена/ механо-химична аблация на голямата повърхностна вена 1600,00

3.3. Общохирургични процедури

VS76 Ексцизия на атером, липом, фибром 200,00
VS62 Биопсия 200,00
VS63 Инцизия на флегмон, абсцес 200,00

3.4. Инвазивни процедури

VS71 Склеротерапия на варикозни вени 150,00
VS72 Минифлебектомии (малък обем) 200,00
VS73 Минифлебектомии (голям обем) 400,00

5. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ

LX01 Доплащане за стая с подобрени битонви условия (на ден) 35,00
LX02 Доплащане за ВИП стая със самостоятелен санитарен възел (на ден) 48,00
LX04 Доплащане за лукс стая по избор в кардиохирургично отделение 80,00
LX05 Доплащане за ВИП апартамент (на ден) 120,00
LX06 Закуска ВИП меню (на ден) 2,66
LX07 Обяд ВИП меню (на ден) 6,66
LX08 Вечеря ВИП меню (на ден) 4,00
Код Медицинска услуга Цена (лева)

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ

PV01 Престой на придружител в стая с подобрени битови условия и ВИП меню (на ден) 45,00
PV02 Престой на придружител без осигурена храна (на ден) 25,00

7. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КП

7.1. Предпочитан медицински екип

IE00 Избор на предпочитан медицински екип 900,00

7.2. Предпочитан лекар

IL00 Избор на предпочитан лекар 500,00

ІІІ. ДРУГИ

1. ТАКСИ

TX04 Потребителска такса по ЗЗО (чл.37, ал.1) 5,80

2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

2.1. УСЛУГИ

AS01 Копие на диск от инвазивна процедура 20,00
AS02 Предоставяне на копия от медицинска документация – формат А4 за една страница 0,18
AS03 Предоставяне на копия от медицинска документация – формат А3 за една страница 0,36
AS04 Издаване на дубликат на медицински документ 20,00
AS05 Разглеждане и оценяване на предложения за провеждане на клинични изпитвания 1000,00
AS08 Обеззаразяване на опасен отпадък (цена за 1 кг.) 3,60

2.2. ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ

AT01 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги 600,00
AT02 Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително споразуменe към договор за медицински услуги 200,00
AT03 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги със здравноосигурителна компания 1200,00
AT04 Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително споразуменe към договор за медицински услуги със здравноосигурителна компания 400,00

3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

SV01 Стерилизация с пара под налягане на малък пакет 2,00
SV02 Стерилизация с пара под налягане на среден пакет 2,95
SV03 Стерилизация с пара под налягане на голям пакет 4,00
SV04 Стерилизация с пара под налягане на малък контейнер/барабан 7,95
SV05 Стерилизация с пара под налягане на среден контейнер/барабан 11,80
SV06 Стерилизация с пара под налягане на голям контейнер/барабан 16,10
SE01 Стерилизация с етиленоксид на малък пакет 5,00
SE02 Стерилизация с етиленоксид на среден пакет 7,40
SE03 Стерилизация с етиленоксид на голям пакет 12,10
SE04 Доплащане за второ фолио (двойна опакавка) на пакет при стерилизация с етиленоксид 1,15

4. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

TR05 Охраняем паркинг за 24 часа 10,00
TR07 Охраняем паркинг за месец 60,00

5. ОБУЧЕНИЕ

PL04 Индивидуално обучение на хуманни лекари с използване на диагностична апаратура (за ден обучение) 60,00
PL05 Индивидуално обучение на специалисти по здравни грижи по тематичен курс (за ден обучение) 10,00
PL06 Ползване на учебна зала (на час) 100,00
PL08 Такса за обучение на редовен докторант за учебна година 1000,00
PL09 Такса за конкурсен изпит за докторантура 150,00
PL10 Лекционен курс по кардиология 200,00

* Цената на аутопсията НЕ се отнася за пациенти контингент на болницата. Тя е валидна за случаи от други здравни заведения имащи договори отношения с болницата.

* Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

* Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури, съгл. чл. 24а, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

* Еднократни такси по код АТ1, АТ2, АТ3, АТ4 се заплащат от заявителя при подаване на заявление за сключване на договор

** Цената за престой и лечение не включва медикаменти и консумативи