Конкурс за възлагане на управление на МБАЛ НКБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-16-359/11.10.2019 г. министърът на здравеопазването е обявил конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София.


В изпълнение на т. 6 от същата заповед следва да предоставите при поискване на всички заинтересовани кандидати необходимите документи и данни за дружеството, изброени в чл. 2, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.

В съответствие с чл. 3, ал. 3 на Наредбата Ви предоставяме и проект на договор за възлагане на управлението, който също следва да бъде предоставен на кандидатите заедно с останалите документи.

Писмените материали следва да се предават на кандидата (лично или на негов пълномощник с изрично пълномощно) с приемо-предавателен протокол, който да съдържа опис на предадените документи с отбелязани брой страници, име и адрес за кореспонденция на МЗ – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33
e-mail: press @mh.government.bg; www.mh.government.bg