Доц. Светла Динева, дм – началник отделение

Доц. Светла Динева, дм – Началник отделение

Професионална квалификация:

 • Европейска диплома по Рентгенология (EDIR), призната от Европейския Съюз на Медицинските Специалисти (UEMS) и Европейското дружество по Рентгенология (ESR) – 2020г;
 • Специалност Образна Диагностика – 01.01.2016г;
 • Свидетелство за правоспособност при извършване на интервенционални рентгенологични процедури I и II ниво от 2016г;
 • Магистър Лекар с отлична диплома – МУ, Пловдив, 2009г.

Академично развитие:

 • Доцент към МБАЛ „НКБ” ЕАД от м.10.2023 г.
 • През 2014 защитава дисертационен труд на тема :“ Съвременни възможности на позитронната емисионна томография и компютърна томография при вторична малигнена костна дисеминация“;
 • 2010 – 2014 г. докторант към Катедра Образна Диагностика на МУ София;

Професионално развитие:

 • Работи като лекар към Клиника по Образна Диагностика, УМБАЛ „Александровска“ от 2011 до 2020г;
 • Консултиращ рентгенолог на хибридни PET-CT изследвания към клиника по Нуклеарна медицина от 2019г до 2020г;

Практическо обучение в чужбина:

 • Практически интервенционални курсове в Крит, Холандия, Чехия – 2013, 2014г;

Научна дейност :

 • Доц. Динева има публикации в български и международни списания. Лектор е на български и международни научни конференции. Преподава на специализанти по образна диагностика и студенти по медицина.

Член на национални и международни интервенционални и рентгенологични дружества:

 • Българска Асоциация по Рентгенология – БАР;
 • Член на българското дружество по интервенционална рентгенология БДИР;
 • Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология – БДКТР;
 • Европейско Дружество по Рентгенология – ESR;
 • Кардиологично и Интервенционално Рентгенологично Дружество на Европа – CIRSE;