д-р Наделин Николов, д.м.

д-р Наделин Николов, съдов хирург
началник операционен блок

Д-р Наделин Николов

За контакт: nadelin.nikolov[@]gmail.com; тел. +359 888 986 342

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет гр. София – 2003 г.

Придобита специалност по Съдова хирургия – 2014 г.

Придобита специалност по Ендоваскуларна хирургия – 2015 г.

Научна степен Доктор по Медицина от 2016 г. на тема: Възможности за намаляване на общия риск при хирургичното лечение на каротидни стенози.

Специализации и квалификации:

Работи в Клиника по Съдова хирургия към Национална кардиологична болница от 2004 г. През 2006 г. с конкурс е назначен като асистент към същата клиника.

През 2014 г. след положен и взет с отличие изпит придобива специалност по Съдова хирургия.

През 2015 г. след специализация по Ендоваскуларна хирургия получава свидетелство за Ендоваскуларна хирургия и през същата година е назначен като Началник Операционен блок към Клиника по Съдова хирургия на НКБ.

През 2016 г. след защита на дисетрационен труд получава титла Доктор по Медицина.

Провел обучение в множество престижни световни центрове:

  • Периферна ендоваскуларна хирургия – болница Сан Рафаел, Милано, Италия;
  • Конструиране на съдов достъп за хрониодиализа – Marienhospital, Щутгарт, Германия;
  • Каротидно стентиране с трансрадиален достъп – Клиника по Кардиология, Медицински университет – Скопие, Македония;
  • Критична исхемия на крайника – Академичен Медицински център – Амстердам, Холандия;
  • Венозна Механо-химична аблация (Clarivein) – Casa Di Cura Dott Pederzoli, Peschiera Del Garda, Италия;

Клинични интереси:

Д-р Наделин Николов извършва пълния обем артериални и венозни реконструкции, с които разполага съвременната съдова хирургия. С подчертан интерес към ендоваскуларното лечение на артериалните и венозни заболявания във всички съдови басейни.

Прилага най-новите и модерни миниинвазивни техники за лечение на венозна патология.

Един от специалистите в конструиране на съдов достъп за хрониодиализа.

Научни изяви:

През 2016 г. успешно защитава дисертация на тема “Възможности за намаляване на общия риск при хирургичното лечение на каротидни стенози” и придобива научна титла Доктор по Медицина.

Д-р Наделин Николов е един от водещите ендоваскуларни хирурзи в страната. Въвежда за първи път в клиниката CERAB техниката при лечение на стенотично-оклузивна болест на аорта и илиачни артерии, както и EVAR методиката като най-съвременен метод за лечение на абдоминални аневризми.

Извършва първата в България хибридна операция при пациент с тандемни каротидни стенози.

Той е първият сертифициран български съдов хирург за имплантация на стент Supera.

Въвежда за първи път в клиниката едноваскуларните методи на лечение при дълбока венозна тромбоза.

Работи активно в областта на диагностиката и лечението на периферните съдови заболявания. Съавтор е при изработването на Клинично ръководство за диагностика и лечение на периферна артериална болест.

Въвежда рутинното приложение на хибридните оперативни техники в Клиника по Съдова хирургия към НКБ при лечение на периферна артериална и мозъчно-съдова болест.

За първи път в България въвежда използването на цианоакрилатна емболизация на голямата повърхностна вена, както и механо-химична аблация на същата, като най-съвременни и миниинвазивни методи на лечение при варикозната болест.

Участник като изследовател в четири големи международни мултицентрови рандомизирани проучвания: RE-MEDY, TALECRIS, EUCLID, VOYAGER.

Печели втора награда за най-добър клиничен случай на V научна конференция на Българската Сърдечна и Съдова асоциация, 2015 г.

Автор е на множество публикации в български и международни списания. Взема ежегодно участие в световни конгреси, с което непрекъснато повишава своята професионална квалификация.

Членство в научни дружества:

Национално дружество по Флебология и Ангиология; Българско Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна хирургия и Ангиология; Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова хирургия; Българска Сърдечна и Съдова Асоциация; European Society for Vascular Surgery; International Society of Endovascular Specialists; The Balkan Venous Forum;

Владее английски и немски език.

← към Клиника по съдова хирургия