Д-р Красимира Терзиева

д-р Терзиева, НКБ, хематология

Д-р Красимира Терзиева – Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология

Обучение:

 • Магистър по медицина – 1998 г. – Медицинскиуниверситет, гр. Плевен
 • Специалност Трансфузионна хематология – 2006 г. – Медицинскиуниверситет, гр. Плевен
 • Магистър по икономика – ЗСО, Здравен мениджмънт – 2007 г. – Стапанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

Следдипломни обучения в областта на:

 • Имунохематология
 • Методи за диагностика на ХИВ, хепатит В, хепатит С, сифилис
 • Осигуряване на качеството в областта на трансфузионната хематология
 • Трансфузионен надзор
 • Нормативни документи в областта на трансфузионната хематология
 • Обемнозаместваща и трансфузионна терапия
 • Управление на човешките ресурси в лечебните заведения
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Профилактика на професионалния стрес и др.

Професионален опит:

 • Април 1999 г. – август 2001 г. – ординатор в отделение „Имунохематология на пациенти и клинично приложение на кръвни съставки“, РЦТХ, гр. Плевен
 • Септември 2001 г. – юли 2012 г. – Началник на отделение „Диагностика на дарената кръв“, РЦТХ, гр. Плевен
 • Август 2012 г. – до настоящия момент – Началник на Първо отделение „Кръводаряване“, ЦТХ – Военномедицинска академия, гр. София
 • Април 2013 – март 2018 г. – лекар – специалист в ЛТХ, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София
 • Април 2018 г. – до настоящия момент – Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология, МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София

Участия с доклади в национални и международни научни форуми: Национални конференции и конгреси по хематология и трансфузионна хематология, Конгреси на Балканския военномедицински комитет в Сърбия, Турция и Албания, Национален конгрес по имунология с международно участие и др.

Публикации в областта на: Имунохематология, Качествен контрол и осигуряване на качеството в трансфузионната система, Трансмисивни инфекции, Осигуряване на кръв и кръвни съставки, Хемотрансфузии при хематологични заболявания, Кръводаряване и др.

Членува в БЛС и Научно дружество по трансфузионна хематология

към Медико-диагностичен лабораторен блок