Има ли болницата договор със здравната каса?

Клинични пътеки по които МБАЛ „НКБ” ЕАД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия за 2019 г.

ЦЕНИ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6/25.02.2019 г. КЪМ ДОГОВОР № 22-2473/22.05.2018 г.
КП НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ЦЕНА/лв.
007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800.00
008 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1,200.00
009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900.00
010 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1,300.00
012 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1,200.00
013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2,000.00
014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 3,200.00
016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 350.00
017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 750.00
018 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 1,320.00
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен 550.00
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор 1,100.00
020 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 3,318.00
021 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии 3,318.00
022 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 3,318.00
023 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 3,600.00
024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 370.00
025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900.00
026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3,430.00
027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2,750.00
028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4,540.00
029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 520.00
030 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация 1,300.00
031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 4,950.00
032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 462.00
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 435.00
034 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 700.00
035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст 750.00
036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700.00
037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2,600.00
038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация-за възраст на 18 години 550.00
040.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 650.00
041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 500.00
042.2 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 1,200.00
046 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст 1,200.00
047 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1,540.00
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст-за възраст над 28 ден от раждането 700.00
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст-за възраст над 28 ден от раждането 570.00
050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза-за възраст над 18 години 730.00
51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза – за възраст над 18 години 2,300.00
052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив-за възраст над 18 години 1,150.00
053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив-за възраст над 18 години 1,200.00
054 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация – за възраст над 18 години 7,000.00
055 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизи-раща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация 10,000.00
056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 500.00
057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 2,000.00
059 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 550.00
061 Диагностика и лечение на мултиплена склероза-за възраст над 18 години 650.00
062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи- за възраст над 18 години 400.00
063 Лечение на епилептичен статус – за възраст над 18 години 600.00
067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231.00
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст – за възраст над 28 ден от раждането 250.00
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен типс минимален болничен престой 48 часа – за възраст над 18 години 200.00
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни – за възраст над 18 години 400.00
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2,200.00
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 10,100.00
117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години 10,100.00
118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение 18,000.00
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение 13,500.00
120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция 13,500.00
120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация 20,000.00
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 3,450.00
122 Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без eкстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години 4,500.00
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3,500.00
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1,919.00
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 1,709.00
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1,100.00
127 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 520.00
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 400.00
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми – за възраст над 18 години 400.00
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за леглоден 50.00
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 482.00
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120.00
КП НАИМЕНОВАНИЕ НА КП цени
1 Хрониохемодиализа 144.00
2 Перитонеална диализа с апарат 130.00
3 Перитонеална диализа без апарат 93.00
4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 182.00
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 50.00
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12.00
38.1 Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО 22.00
 
КП НАИМЕНОВАНИЕ НА КП цени
1 Диализно лечение при остри състояния 144.00
3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426.00
4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155.00
5 Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст 500.00