Дейност на отделението по неинвазивна кардиология

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО НЕИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ е структура в състава на МБАЛ Национална Кардиологична Болница за осъществяване на диагностични високоспециализирани изследвания при болни със сърдечно съдови заболявания.

екип на отделението по неинвазивна функционална диагностикаЕдинственото по рода си отделение, създадено по стандартите в областта на неинвазивната функционална диагностика, което е акредитирано за работа и обучение на студенти, специализанти по кардиология и кардиолози по стандартите на Европейската асоциация по неинвазивна образна диагностика – ЕАСVІ.

Отделението е оборудвано със съвременна апаратура, включваща модерни високо технологични ултразвукови апарати за ултразвукова диагностика на сърцето и съдовете, с пулсов, цветен и мощностен доплер с 2D и 3D режими на работа, в реално време, както и възможност за допълнителен анализ на образите, даващ пълната гама на съвременната неинвазивна ехокардиографска диагностика.

В отделението се реализират изследвания както в планов, така и в спешен порядък, като се осигурява 24 часово разположение за диагностициране на пациенти с неотложни състояния (посредством дежурства на разположение), проследяване на пациенти в следоперативен период както и за проследяване на пациенти с вродени пороци при възрастни.

Функционални изследвания, които се извършват в отделението:

1. Конвенционална трансторакална ехокардиография – ултразвукова методика, позволяваща оценка на функцията на лява и дясна камера – параметри, контрактилитет, сегментност и глобална функция; функция на дясна камера, оценка на клапен апарат и перикардни промени.

ecocardiografИзследването е за болни с клапни пороци, оперирани пациенти с вродени и придобити сърдечни заболявания, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, спортисти. То е част от профилактичния пакет изследвания на здрави лица.

  • Конвенционален Доплер – пулсов, линеен и цветен
  • Тъканен доплер като опция за оценка на начални промени в скоростите на движение на левокамерната стена в началните стадии на артериална хипертония, диабет, преди структурните промени и преди появата на характерните промени на диастолна дисфункция подлежаща коронарна несигнификантна патология и преди реализиране на трайни исхемични увреждания.
    — Тъканен доплер при оценка на деснокамерна функция
    —Тъканен доплер като основа за оценка на камерна асинхронност при пациенти с левокамерна дисфункция, подбрани като подходящи за имплантиране на CRT с цел подобряване на левокамерната функция. При същите е уместен и ехографски контрол, верифициращ точното позициониране на електродите на CRТ отново чрез търсене на асинхронност в съкращението.
  • Триизмерна ехокардиография в реално време за оценка на глобална и регионална функция на камерите и клапен апарат, възможност за реконструкция в реално време на подлежаща клапна патология и други увреждания на сърцето в хода на проследяване на пациенти след сърдечни операции, клапно протезиране.

2. Трансезофаегална ехокардиография – изследващата сонда, позиционирана в хранопровода позволява оценка на заболяванията на аортата, по-добра визуализация на структурите на митрална клапа – нативна, протеза, възпалителни или структурни промени, водещи до хемодинамични нарушения. Методът позволява оглед и на останалите клапни структури, междупредсърдна и междукамерна преграда за вродени дефекти , както и оглед на кухините: ляво предъсрдие, лява камера, левопредсърдно ухо за търсене на стагниран кръвоток, тромботични маси или пространство заемащи структури.

Трансезфагеалната ехокардиография е индицирана при пациенти с ритъмни нарушения, с нарушения във функцията на клапнит протези и при клапни пороци, при болескти на аортата, както и в хода на предоперативна подготовка

3. Контрастна ехокардиография, трансторакална и трансезофагеална – използването на венозно въведено контрастно вещество позволява по-добро визуализиране на ендокардна повърхност, допълнителни структури, междупредсърдни и междукамерни дефекти.

4. Стрес ехокардиография – провеждане на ехокардография паралелно с работна проба или с въвеждане на медикамент /добутамин, аденозин, дипиридамол/, което позволява оценка на провокирани от натоварването сегментни контрактилни нарушения или верифициране на подобрение в сегментия контрактилитет в зона на исхемичен миокард – търсене на витален миокард, предоперативна оценка на рискови пациенти, както и оценка на пациенти с клапни пороци.

Изследването е важно при болни с коронарна артериална болест за оценка на жизнеността на миокарда и за доказване на исхемична зона, както и при някои клапни пороци

ekg-test-400x2255. Flow Mediated vasodilatation – методът оценява еластицитета и ригидността на съдовата стена. В основата му стои ендотелната дисфункция, оценява се посредством поток-опосредстваната способност за дилатация на съда, дължаща се на отделянето на азотен окис.

Изследването е част от инструменталните методи за оценка на ендотелна дисфункция, която отключва редица сърдечно съдови заболявания

6. Оценка на задебеляване на съдовата стена – интима–медия индекс.

7. Артериална ригидност – комплекс от параметри, оценяващи функционалния статус на съдовата стена. Оценява еластичността и комплайнса на съдовата стена, скоростта на пулсовата вълна Wave Intensity – хемодинамичен индекс, даващ оценка за динамичното поведение на сърцето и периферните съдове, работещи взаимносвързано в една система, един от параметрите променящи се при ендотелна дисфункция. Измерват се стандартизирани вълни и интервали получени чрез оценка на предадените импулси от сърдечнто съкращение върху перифепни артерии- каротидна, брахиална. Оценяват се фазите на изтлаксване на кръвта от лява камера, времената на пресистола и систола, както и артериалната ригидност.

В профилактичен план, изследването е важно за оценка на стареенето на съдовете, което не винаги съвпада с календарната възраст на пациентите. Особено важно е при анализ на болни с мултиорганна атеросклароза както и на болни с артериална хипертония

Tilt-Table test9. Tilt-Table test – тестът се провежда на легло с възможност за промена в пространственото положение от нормалното хоризонтално към вертикализиране на леглото и съответно изследваният пациент. Пациентът е добре фиксиран към леглото и обезопасен. Тестът се провежда при пациенти с единичен или поредни епизоди на загуба на съзнание /синкопи/ и неустановена подлежаща причина за това.

Тестът е с висока диагностична стойност при болни със синкопи, което позволява да се дефинира типа на синкопа и да се избере правилното му лечение. За сега това е единственото място, където се реалзира при пълно оборудване и от високоспециализиран екип както при деца така и при връзрастни.

ekg-test-400 10. Работен ЕКГ Тест

  • Велоергометрия работен ЕКГ тест на колело – в отделението има опции както за седящо така и за лежащо колело.
  • Тредмил – работен ЕКГ тест на пътека.

Тестът, в различни варианти и с различни протоколи е важна част от диагнтостичния алгоритъм при сърдечно съдово болни. Важно е реализирането му при хора стартиращи спортни натоварвания, както и е неотменима част от приф олактичния пакет сърдечно съдови изследвания при здрави лица.

11. Регистриране на късни потенциали – използва се специфична апаратура, регистрираща чрез стандартна сигнал усреднена ЕКГ наличието, волтажът и продължителността на късните потенциали в съответната ЕКГ. Резултатите се сравняват с референтни стойнсти и се оценява рискът за ритъмни нарушения при съответния пациент.

Изследването е с важна информация при пациенти прекарали остър миокарден инфаркт, както и при пациенти с ритъмни нарушения от друго естество.

12. Холтер ЕКГ 24 часов запис на ЕКГ при пациенти, при които се предполага наличието на ритъмна или проводна патология, или динамични промени от исхемичен тип.

13. Холтер АН – 24 часов запис на стойностите на артериалното налягане, през предварително зададени интервали за деня и нощта, което позволява оценка на денонощният ритъм, поставяне на диагноза артериална хипертония, оценка на риска при съответния денонощен ритъм и контрол на провежданото лечение

← обратно