Правила за вътрешния ред

вътрешен редУправлението на МБАЛ Националната Кардиологична Болница се стреми да осигури по време на престоя Ви възможно най-добри условия. Искаме процесът на поставяне на диагнозата да се осъществи бързо, а лечението да е успешно, като при това се използват най-съвременните методи в медицината. Уверяваме Ви, че персоналът, всички сътрудници на болницата и фирмите-партньори, полагат системни усилия за постигането на тези цели.

Поставянето на прецизна диагноза и провеждането на ефикасно лечение е невъзможно без вашето участие. То се изразява в познаването на правата Ви на пациент (виж Харта на правата на пациента), както и спазването на представените по-долу правила.

 • Спазвайте точно предписанията на лекуващия лекар относно Вашия режим и диета.
 • Приемайте лекарства назначени само от лекуващия или дежурния лекар и поднесени от медицинската сестра, която Ви обслужва или в момента е дежурна. Ако приемате и други лекарства непременно съобщете това на лекуващия лекар. Не забравяйте, че приемането на няколко лекарства в съчетание може да крие опасни за Вашето здраве ефекти.
 • Оказвайте съдействие, в рамките на възможностите си, на лекуващите лекари и на останалия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на планираните изследвания, лечебни и рехабилитационни процедури.
 • Спазвайте дневното разписание, вътрешния ред и указанията на дежурния персонал в клиниката или отделението, в което се намирате.
 • Създайте атмосфера на взаимно уважение с обслужващия Ви персонал. Той е призван да Ви помага в този труден период от живота.
 • Не забравяйте, че и другите пациенти във Вашата стая или клиниката имат същите права като Вас и че и те носят своето страдание. Бъдете състрадателни, за да бъдат и с Вас също състрадателни.
 • Ако има необходимост да излезете от клиниката, непременно съобщете това на лекуващия или дежурния екип от лекари и медицински сестри.
 • Съобразявайте се стриктно с изискването в сградата на болницата да не се пуши или употребява алкохол.
 • Не забравяйте, че поддържането на чистота на територията на болницата зависи и от вас.
  Изхвърляйте отпадъци само на определените за това места!
 • Поддържайте ежедневно личната си хигиена.
 • Имайте предвид, че носите отговорност, включително и финансова за причинени от Вас щети.
 • Изписването Ви от болницата става по решение на Началника на клиниката при завършен етап от диагностичния и лечебен процес. Напускането на болницата преди това е крайно нежелателно. То става само с Ваше писмено заявление.
 • Посещенията в болницата на Ваши роднини и близки са разрешени от 16.00 – 17.00 часа всеки ден (от 17-18 часа в отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация на деца). Това става в болничните стаи за лежащо болни, а за останалите – в приемната на клиниката или в парка на болницата. Посещения при пациентите извън посочените часове става само с разрешение на лекуващия или дежурния лекар.