Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за заемане на следните длъжности:

  • „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;

 

  1. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за участие в конкурса за длъжността:

  • „лекар, специализант по образна диагностика” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.

Кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление в свободен текст; автобиография по европейски образец; мотивационно писмо; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина и/или академична справка.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок от един месец, считано от датата на публикуване  на обява за конкурса в ежедневник.

 

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва изпит и събеседване с всички допуснати кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно издържалия.

За проведения конкурс комисията съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.

Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234.

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР, Р. ПЕТКОВ

Заповед конкурс