Свободно място (1 бр.) за длъжност лекар-специализант по кардиохирургия

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по кардиохирургия “, към Отделение по кардиохирургия, база – София, ул. Коньовица 65

Изисквания към кандидатите:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка;
  • Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в отдел „Деловодство“ на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 в срок до 14.01.2020 г .

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която приключва работата си със съставяне на протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

documents

Заповед за обявяване на конкурс