Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност ангиология – код 03.01.48

Конкурс – Професор по ангиология – код 3.01.48
АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД
Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г.
(Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.)

област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за нуждите на Отделение по ангиология
кандидат: 1. доц. Детелина Луканова

Научно жури

Членове

  1. Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член
  2. Проф. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член
  3. Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член
  4. Проф. Веселин Петров – МУ „проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, външен член
  5. Проф. Васил Червенков – МБАЛ „Токуда Болница София“, външен член
  6. Проф. Арман Постаджиян – МУ – София, външен член
  7. Проф. Тодор Захариев – МУ – София, външен член

Резервни членове

  1. Проф. Чавдар Шалганов – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член
  2. Проф. Андрея Андреев – МУ – Плевен, външен член

Документи:

Рецензии

Становища

Резюмета

Резюмета на научни трудове доц. Луканова

Дата на конкурса:

04.06.2019 (вторник) от 12:30 ч. в голямата учебната зала на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Технически секретар: Анна Валтерова

Препис от заповедта да се връчи на председателя на НС и на членовете на научното жури