Конкурси за заемане на длъжности лекар специализант в МБАЛ „НКБ“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65:

  •  „лекар, специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;
  •  „лекар, специализант по кардиология” – 2 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;
  •  „лекар, специализант по ангиология – 1 бр. към Отделение по ангиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;
  •  „лекар, специализант по съдова хирургия” – 1 бр. към Клиника по съдова хирургия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;
  •  „лекар, специализант по нервни болести“ – 2 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София,
  •  „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София, за лекар, които вече е служител на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.

 

при спазване на следните изисквания:

 

1. Кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурсите следва да представят: заявление в свободен текст, в което следва да бъде посочено за коя от длъжностите се кандидатства; автобиография по европейски образец; мотивационно писмо; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или академична справка за завършено висше образование по медицина от съответното висше училище; копие от дипломи и/или сертификати за владеене на чужд език (ако кандидатът разполага с такива).

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурсите на интернет страницата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД и в ежедневник. Когато датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД е различна от датата на публикуване на обявата в ежедневник, срокът тече от по-късната от двете дати.

2. Начин на провеждане на конкурсите:

2.1. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя по реда на чл. 93 от КТ.

2.2. Същинската конкурсна процедура за всяка от длъжностите се провежда от комисия назначена от работодателя по реда на чл. 94 от КТ, която извършва оценяване на кандидатите съобразно компонентите и методиката за балообразуване по т. 3.

За проведения конкурс за всяка от длъжностите съответната комисия съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите. Протоколът от проведения конкурс се публикува на интернет страницата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.

3. Компоненти и методика на оценяване:

3.1. Компонент 1 (К1) средният успех от следването и от държавните изпити, с относителна тежест 15% в крайната оценка. Оценката по показател К1 се определя по формулата: К1 = САС от СУ от следването и СУ от ДИ x 0,15, където К1 е равно на изчислената средноаритметична стойност от средния успех от следването и средния успех от оценките от държавните изпити, умножена по 0,15.

3.2. Компонент 2 (К2) оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, с относителна тежест 15% в крайната оценка, а именно:

3.2.1. За конкурса за специализанти по „Кардиохирургия“ – 5 дисциплини: Обща и оперативна хирургия; Хирургия; Анестезиология и интензивно лечение; Анатомия и хистология на човека; Хирургия – държавен изпит;

3.2.2. За конкурса за специализанти по „Кардиология“ – 5 дисциплини: Патофизиология; Пропедевтика на вътрешните болести; Вътрешни болести и терапия; Вътрешни болести – държавен изпит; Клинична фармакология;

3.2.3. За конкурса за специализанти по „Ангиология“ – 5 дисциплини: Патофизиология; Пропедевтика на вътрешните болести; Вътрешни болести и терапия; Вътрешни болести – държавен изпит; Клинична фармакология;

3.2.4. За конкурса за специализанти по „Съдова хирургия“ – 5 дисциплини: Обща и оперативна хирургия; Хирургия; Анестезиология и интензивно лечение; Анатомия и хистология на човека; Хиругия – държавен изпит;

3.2.5. За конкурса за специализанти по „Нервни болести“ – 7 дисциплини: Патофизиология; Пропедевтика на вътрешните болести; Неврология; Вътрешни болести – държавен изпит; Клинична фармакология; Анатомия и хистология; Анестезиология и интензивно лечение;

3.2.6. За конкурса за специализанти по „Образна диагностика“ – 5 дисциплини: Анатомия и хистология на човека; Образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология; Вътрешни болести – държавен изпит; Хирургия – държавен изпит; Неврология.

Оценката по показател К2 се определя по следната формула: К2 = САС от оценки от съответните учебни дисциплини x 0,15, където К2 е равно на изчислената средноаритметична стойност от оценките, определени като съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, умножена по 0,15.

3.3. Компонент 3 (К3) резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, с относителна тежест 50% в крайната оценка. Оценката по показател К3 се определя по формулата: К3 = крайната оценка на комисията x 0,50, където К3 е равно на определената от комисията крайна оценка (по шестобалната система) от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, умножена по 0,50.

3.4. Компонент 4 (К4) комуникационни умения и езикови компетенции, с относителна тежест 20% в крайната оценка. Оценката по показател К4 се определя по формулата: К4 = крайната оценка на комисията x 0,20, където К4 е равно на определената от комисията крайна оценка (по шестобалната система) относно комуникационните умения (определени на база събеседване) и езикови компетенции (определени на база представени дипломи и/или сертификати) на кандидата, умножена по 0,20.

3.5. Въз основа на оценките, определени по методиката, описана в т.-т. 3.1. – 3.4, Комисията определя общата бална оценка (ОБО) на кандидата чрез прилагане на следната методика за балообразуване: Общата бална оценка на кандидата се определя по формулата: ОБО = К1 + К2 + К3 + К4 (максимум 6,00).

3.6. Класирането на кандидатите по всеки от конкурсите се извършва в низходящ ред, като до класиране се допускат само кандидати получили обща бална оценка не по-малко от 4,50, а на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща бална оценка (ОБО).

Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234.