Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Клинична лаборатория на д-р Добринка Динева Савова


Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Клинична лаборатория – код код 03.01.12

Научно жури

Вътрешни членове:

  1. проф. д-р Иванка Паскалева –У МБАЛ НКБ София
  2. проф. д-р Борислав Георгиев – УМБАЛ НКБ София

Външни членове:

  • проф. д-р Добрин Свинаров – МУ София
  • проф. д-р Малгаритка Бончева – УМБАЛ Света Екатерина, МУ Варна
  • доц. д-р Таня Денева Койчева – МУ Пловдив
  • доц. Д-р Дора Терзиева  – МУ Пловдив
  • доц. Д-р Милена Велизарова – МУ София

Резервни членове:

  1. проф. д-р Елина Трендафилова – УМБАЛ НКБ ЕАД
  2. проф. д-р Красимира Икономова-Шахова – НМТБ Цар Борис III

Дата на конкурса: 5.12.2019 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

Documents in English