Свободно място (5 бр.) за Лекар-специализант по кардиология за 2020 г.

Свободно място (5 бр.) за длъжност „лекар-специализант по кардиология “, към Клиника по кардиология за учебната 2019/2020 г.

Изисквания към кандидатите:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка;
  • Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в отдел „Деловодство“ на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 в срок до 11.02.2020 г .

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.


Заповед за обявяване на конкурс