Конкурс за академична длъжност „доцент“ по  Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28)

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,  ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление; 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.28 „Медицинска радиология и рентгенология“ – един, за нуждите на Отделението по образна диагностика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: в отдел  „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65,  1309 София, тел. 9211-244, 9211-234.

Академични длъжности: Конкурс за академична длъжност „доцент“ по Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28)

Срок: 04.12.2015 – 04.02.2016