ПРОГРАМА за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 г.

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение.

Образователната политика е залегнала в мисията на МБАЛ-НКБ за подготовка на високо квалифицирани кадри, в съответствие с изискванията за образователно-научни и образователно-квалификационни степени.

През изминалата година са представени над 250 научни съобщения на световни, европейски, национални и регионални научни прояви (70 публикации в пълен текст, 150 доклади и постери на научни конференции, 170 лекции на симпозиуми и работни срещи).

МБАЛ „НКБ” ЕАД организира всяка година провеждането на тематични курсове за продължаващо обучение на лекари. Курсовете се посещават активно и предоставят възможност на участващите да се запознаят с методите и методиките, които се предлагат в лечебното заведение.

Национална кардиологична болница е акредитирана за провеждане на следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност по:

 • Ангиология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Детска кардиология
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Нервни болести
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Педиатрия
 • Съдова хирургия
 • Професионалисти по здравни грижи

documentsИЗТЕГЛЕТЕ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2019 г.