Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за 2019/2020 г.

Свободно място (1 брой) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ към Отделение по кардиология, База „Б“ – гр. Банкя, ул. Шейново № 6, предназначено за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, както следва:

Изисквания към кандидатите:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.
  • Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4.00 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.00.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. Коньовица 65 в срок до 24.06.2019 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване:

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквния и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която приключва работата си като съставят протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.