Свободно място (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за 2019/2020 г.

Свободно място (2 броя) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ към Отделение по педиатрия, База София, ул. Коньовица № 65, предназначено за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, както следва:

Изисквания към кандидатите:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.
  • Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. Коньовица 65 в срок до 22.07.2019 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване:

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквния и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която приключва работата си като съставят протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

Заповед за обявяване на конкурс