Свободни места за лекар-специализант за учебната 2016/2017 г.

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД:

  • „лекар-специализант по Кардиология” – 4 места;
  • „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 1 място;

II. Свободни места за други лекари:

  • „лекар-специализант по Кардиология” – 2 места;
  • „лекар-специализант по Съдова хирургия” – 2 места;
  • „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 2 места;
  • „лекар-специализант” по Нервни болести: – 2 места;

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.

Кандидатите за длъжностите: „лекар-специализант по Кардиология” и „лекар-специализант по Нервни болести” следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 13.08.2016 г.