Свободно място (5 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Неврология“ за учебната 2019/2020 г.

Свободни мeста – 5 бр. за длъжност „лекар-специализант по Неврология“  за учебната 2019/2020 г.

Изисквания към кандидатите

Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образованиe по медицина или оригинал на академична справка. Кандидатите за длъжността следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 14.01.2019 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която при приключване на работата си съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

documentsЗаповед за обявяване на място за специализант по Неврология