Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология с участник д-р Илияна Христова Петрова-Стоянова

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология с участник д-р Илияна Христова Петрова-Стоянова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология

Научно жури

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Анна Кънева – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  2. Проф. д-р Нина Гочева – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  3. Проф. д-р Чавдар Шалганов – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Константин Рамшев – ВМА, София
  2. Проф. д-р Атанас Кундурджиев – УМБАЛ „ Св. Иван Рилски”, София
  3. Проф. д-р Димитър Раев – УМБАЛ „Св. Анна”, София
  4. Проф. д-р Николай Рунев – УМБАЛ Александровска, София

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  2. Доц. д-р Сотир Марчев – УМБАЛ „Сърце и Мозък”, Плевен

Технически сътрудник – Анна Валтерова.

Дата на конкурса: 14.10.2021 г. от 11:30 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи на български език:

Протокол за определяне на научно жури (Протокол 1 ИП)

Заповед за определяне на научно жури (заповед 308 НЖ)

Становище проф. Кънева_308

Становище проф. Гочева_308

Становище проф. Рамшев_308

Становище проф. Раев_308

Становище проф. Рунев_308

Рецензия на проф. Шалганов_308

Рецензия на проф. Кундурджиев_308

Documents in English:

Statement by Dr. Kaneva (prof_Kaneva_Standpoint_ENG)

Statement by Dr. Gotcheva (prof_Gotcheva_Standpoint_ENG)

Statement by Dr. Ramshev (prof_Ramshev_Standpoint_ENG)

Statement by Dr. Raev (prof_ Raev_Standpoint_ENG)

Statement by Dr. Runev (prof_Runev_Standpoint_ENG)

Review by Dr. Shalganov (prof_Shalganov_Review_ENG)

Review by Dr. Kundurdgiev (prof_Kundurdjiev_Review_ENG)