Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Искра Христова Байрактарова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност Кардиология на д-р Искра Христова Байрактарова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология

Тема на дисертационен труд: „Клинични резултати при интервенционално реваскуларизирани пациенти с инфаркт на миокарда”

Научен ръководител: проф. д-р Елина Трендафилова, д.м.

Научно жури:

Вътрешни членове:
Проф. Борислав Георгиев – кардиолог, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
Проф. Цветана Кътова – кардиолог, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
Външни членове:
Проф. Диана Трендафилова – инвазивен кардиолог, УСБ „Св. Екатерина“ София
Проф. Арман Постаджиян – инвазивен кардиолог, МБАЛ „Св. Анна“, София
доц. Николай Рунев – инвазивен кардиолог, УМБАЛ „Александровска“, София
Резервни членове:
доц. Кирил Карамфилов – инвазивен кардиолог, УМБАЛ „Александровска“, София
проф. Чавдар Шалганов – кардиолог, МБАЛ „НКБ“ ЕАД
Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на защита: 17.06.2021 г. от 12:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи на български език:

Рецензия Постаджиян

Рецензия Трендафилова

Становище проф. Георгиев

Становище проф.Кътова

Становище проф.Рунев

Автореферат

Заповед защита 175_200421

покана за защита

Documents in English:

Review_prof_Postadjian ENG

Review_prof_Trendafilova ENG

Stanovite_,prof_Georgiev ENG

Stanovite_,prof_Kutova ENG

Stanovite_,prof_Runev ENG