Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Мартин Петров Иванов

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност Сърдечносъдова хирургия на д-р Мартин Петров Иванов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Сърдечносъдова хирургия – код 03.01.49

Тема на дисертационен труд: Резултати на интраоперативната радиофреквентна аблация, като ефективен метод за лечение на предсърдно мъждене при пациенти подлежащи на друга сърдечна операция.

Научен ръководител: проф. д-р Л. Бояджиев

Научно жури:

 1. проф. д-р Тошо Балабански
 2. проф. д-р Борислав Георгиев
 3. проф. д-р Пламен Гацов
 4. доц. д-р Заприн Въжев
 5. проф. д-р Кирил Драганов

Председател: проф. д-р Борислав Георгиев

Членове:

 1. проф. д-р Тошо Балабански – МБАЛ НКБ София
 2. проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ НКБ София
 3. проф. д-р Пламен Гацов – МУ Плевен
 4. доц. д-р Заприн Въжев – МУ Пловдив
 5. проф. д-р Кирил Драганов – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД

Резервни членове:

 1. проф. д-р Марио Станкев, МБАЛ НКБ ЕАД
 2. проф. д-р Илия Лозев, МИ МВР

Рецензенти:

 1. проф. д-р Тошо Балабански – МБАЛ НКБ, София
 2. доц. д-р Заприн Въжев – МУ Пловдив

Дата на защита: 08.10.2019 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи, които трябва да се изготвят:

 • Становище на проф. д-р Борислав Георгиев, МБАЛ НКБ ЕАД
 • Становище на проф. д-р Пламен Гацов, МУ Плевен
 • Становище на проф. д-р Кирил Драганов, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД

Документи:

documents Заповед за отчисляване

documents Протокол за допустимост

documents Протокол – научно жури

documents Заповед за защита

documents Автореферат на д-р М.Иванов

documents Становище на д-р Гацов

documents Становище на д-р Георгиев

documents Становище на д-р Драганов

documents Рецензия на д-р Балабански

documents Рецензия на д-р Въжев