д-р Д. Дончева

д-р Д. Дончева – главен асистент, работи в областта на мониториране на антикоагулантна терапия в детска възраст, при хирургични пациенти, при бременни и амбулаторни пациенти.
Има едногодишна специализация по хемотрансфузиология и специалност по клинична лаборатория.
Разработва дисертационен труд на тема: „Чувствителност към аценукомарол, антикоагулантен контрол и лекарствени въздействия при възрастни и деца при 10-годишно проследяване”.

 ← към Медико-диагностичен блок