Медико-диагностичен лабораторен блок

клинична лаборатория

В структурата на медико-диагностичния лабораторен блок влизат:

 • Клинична лаборатория, включително база Банкя

 • Микробиологична лаборатория

 • Лаборатория по трансфузионна хематология

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯМИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник отделение: проф. д-р Ива Паскалева

За контакт:
02/9211 364 – Регистратура
02/9211 363 – Лекари
02/9211 365 – Дежурен лаборант
02/9211 361 – Началник отделение, e-mail: paskaleva@hearthospital.bg
02/9211 375 – Р. Колева – Старши лаборант (тромбоцитна функция)
02/9211 368 – Р. Кирова – Старши лаборант (хемостаза)

Лекари:

Старши лаборанти: Росица Колева, Райничка Кирова

Технически сътрудници: Мария Антонова, Левена Александрова, София Гигова

Основни дейности: Клиничната лаборатория на МБАЛ НКБ е водещо в страната звено, което разработва и извършва съвременни изследвания в областта на кардиологията и кардиохирургията.

 • РИСКОВ ПАНЕЛ ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА: аполипопротеини АІ и В, директен LDL-Chol, директен HDL-Chol, общ Chol, TG, hsCRP, HbA1C.
 • РИСКОВ ПАНЕЛ ЗА ТEСЪБИТИЯ: D-di, АТ ІІІ, протеин С, протени S
 • РИСКОВ ПАНЕЛ ЗА ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – hsTnI, MB-mass, h-FABP, hsCRP, BNP
 • ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ – ниво на стандартен хепарин, ниво на ниско молекулен хепарин (anti-Xa), ниво на дигоксин.
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТГОВОР КЪМ АНТИАГРЕГАНТНИ (АНТИТРОМБОЦИТНИ) МЕДИКАМЕНТИ (аспирин, клопидогрел, празугрел, тикагрелор, ІІв/ІІІа антагонисти) при високо рискови пациенти след мозъчно-съдови инциденти (интервенции с имплантирани стентове) или периоперативно – функционални тестове за тромбоцитна агрегация– ASPI, ADP, TRAP.
 • ПАНЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНОТО КЪРВЕНЕ при пациенти след ЕКК операции и мониториране на трансфузионната терапия – тромбоцитна функция чрез MULTIPLATE, оценка адхезия и агрегация на PLTна Impact-r, тромбеластометрия чрез ROTEM, методи за оценка на фибринолиза и консумативна коагулопатия.
 • СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ И АНТИКОАГУЛАНТНА ГРУПА за контрол и дозиране на орални антикоагуланти.
 • ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ НА НОВИ АНТИКОАГУЛАНТИ
 • ДИАГНОСТИЧНАТА И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ЛАБОРАТОРИЯТА 24 часова диагностична работа.

Началник сектор: д-р Н. Модева

Старши лаборант: Р. Евтимова

За контакт: 02/9211 277; 02/9211 275; 02/9211 271

Основните направления в дейността на сектора са:

 • Микробиологична диагностика на бактериалните инфекции, на основата на която се определя ефективно антибиотично лечение на пациентите.
 • Контрол на вътреболничните инфекции, на основата на който се изграждат стратегии за максимално ограничаване на тяхното възникване и разпространение.

Устройство на сектор Клинична микробиология

 • Лаборатория за диагностика на хемокултури
 • Лаборатория за бактериологичен контрол
 • Лаборатория за микробиологична диагностика на клинични материали
 • Лаборатория за подготовка на хранителни среди
 • Регистрация на материали и информационна обработка на резултатите

Сектор „Клинична микробиология” извършва всички микробиологични изследвания:

 • Свързани с диагнозата, терапията и профиликтиката на заболяванията от профила на болницата, или възникнали по време на престоя на пациентите в нея, както и изследванията на амбулаторни пациенти по НЗОК
 • На проби, взети за санитарно-микробиологичен контрол на болничната среда и персонала
 • Свързани с научната тематика на болницата
 • Свързани с вътрешен и външен лабораторен контрол на същата

Лекарите от сектор „Клинична микробиология” участват в консултации и клинични обсъждания.

В сектора се извършва обучение на стажант-лаборанти.

В лабораторията са налице всички условия, съоръжения, апаратура:

 • VITEK 2- за автоматизирана идентификация на микроорганизми и определяне на резистентността им.
 • BACTEK 9120- за хемокултурелна диагностика.

Автоматична информационна система за клинична микробиология, епидемиология и хигиена /финансова отчетност на лабораторната дейност/. В нея се въвеждат извършените изследвания за идентификация и определяне на антибактериалната чувствителност. Окончателният резултат завършва с клинико-микробиологична оценка и заключение за етиологичната връзка със заболяването, клиничното състояние на пациента и насоки за оптимална антибактериална терапия.

Апаратурата и работните места са обезопасени, съгласно законовите разпоредби за техническа безопасност и изисквания за охрана на труда, което гарантира добра лабораторна практика.

Началник отделение: Д-р Красимира Терзиева

За контакт: тел. 02 9211 371, 02 9211 372

Лекар: Д-р Красимира Терзиева

Биолог: Снежана Станкова

Лаборанти:

Татяна Дончева
Ралица Захариева
Владислава Караджова

Лабораторията по трансфузионна хематология е обособена структурна единица към Медико-диагностичен лабораторен блок на МБАЛ „НКБ” ЕАД. Лабораторията изпълнява дейността си в съответствие с изискванията на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „НКБ” ЕАД; Закона за кръвта, кръвопреливането и кръводаряването и наредбите към него; Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и медицински стандарт „Трансфузионна хематология“.
В изпълнение на мисията на трансфузионната система за осигуряване на пациентите с кръв и кръвни съствки, както в достатъчно количество, така и с необходимото качество, ЛТХ изпълнява следните дейности:

 • Планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на МБАЛ „НКБ” ЕАД
 • Участие в промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване
 • Извършване на имунохематологични изследвания на пациенти – кръвни групи по АВО и RhD, Rh фенотип, Kell и други еритроцитни антигени, скрининг за наличие на свободни и фиксирани авто- и алоеритро антитела, идентификация и титър на установени антиеритроцитни антитела и др.
 • Подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент и клинична ситуация
 • Претрансфузионни in vitro тестове за съвместимост между всеки пациент и необходимите еритроцитни концентрати
 • Транспорт на кръвни съставки от НЦТХ и съхранение в ЛТХ
 • Експедиция на кръв и кръвни съставки до пациента, нуждаещ се от трансфузионна терапия
 • Постигане на оптимално приложение на кръвни съставки
 • Качествен контрол на дейностите и управление на качеството в ЛТХ
 • Оказване на консултативна помощ по отношение на използването на кръвта и кръвните съставки в структурите на болницата
 • Оказване на консултативна помощ по отношение на необходимите имунохематологични изследвания и интерпретиране на резултатите от тях
 • Трансфузионен надзор

ЛТХ разполага и работи със съвременна апаратура, информационна система и висококачествени лабораторни консумативи.

История на Медико-диагностичен лабораторен блок
През 1962-1963 г. се обособява научна лаборатория за нуждите на Клиниката по сърдечно-съдови заболявания и ревматология на болницата.

По-късно през 1999 г. тя се трансформира в Медико-диагностичен лабораторен блок, който днес обединява три сектора: Клинична и хемостазиологична лаборатория, Кръвна банка и трансфузионна хематология и Клинична микробиология.