доц. д-р Велислава Костова

д-р Велислава КостоваДоц. Велислава Костова, дм завършва медицина в Медицинска академия град София.

От 1984 г. е асистент в по кардиология в Националната кардиологична болница.

Има придобита специалност по вътрешни болести – от 1986 г. и ревмокардиология 1990 г. През 1995 г. след защитена дисертация е с призната научна степен „доктор по медицина”. През 2006 г. придобива академичната длъжност доцент.

д-р Велислава Костова е един от пионерите в приложението на ехокардиографията в България. Прилага трансторакална, трансезофагеална, интраоперативна ехокардиография и всички съвременни ехокардиографски методики. Наред с тях и всички функционални неинвазивни кардиологични методи.

Доц. Велислава Костова е член на Дружеството на кардиолозите в България и на European Society of Cardiology. Автор е на над 150 публикации в наши и чуждестранни издания. Участва активно в национални и международни конгреси и конференции, включително и като лектор.

← към Отделение по неинвазивна кардиология