Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари-служители на НКБ за 2018/2019 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари на МБАЛ НКБ ЕАД за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 26.10.2018 г. Определяне на Виж повече …

проф. д-р Маргарита Цонзарова

проф. д-р Маргарита Цонзарова

Проф. д-р Маргарита Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница – гр. Павликени. От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г. След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология Виж повече …

Лекар за клиника по педиатрия

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София обявява конкурс по документи и събеседване за Описание: 1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация и за един лекар; 1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по педиатрия, интензивен сектор Изисквания: желателно е наличие на специалност „Детски болести“ или Виж повече …