Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Монография доц. Луканова

Известна е социалната значимост на мозъчно-съдовата болест като водеща причина за инвалидност и смъртност в България и в света. С цел намаляване на смъртността от инсулт и подобряване на неврологичния и функционалния изход от него е нужно да се разработят нови профилактични и терапевтични стратегии.

През септември 2017 г. излезе монографията на доц. Детелина Луканова, д.м. Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози”, която е своеобразен синтез на най-съвременните достижения в тази област и на резултатите, получени от автора при сравняване на диагностичната стойност на неинвазивните образни изследвания на каротидната атеросклероза.

Трудът на доц. Луканова съдържа шест глави, в които естествено и плавно знанието за атеросклерозата като системен процес се надгражда със схематично представяне на патогенезата на инсулта и детайлно описание на образните изследвания и методите за лечение на екстракраниалните каротидни стенози. Следват резултатите от собствено проучване върху възможностите на неинвазивните техники за диагностика на нестабилната каротидна плака. Отделено е и място на медикаментозната терапия като алтернатива на каротидната хирургия и стентиране. В края са представени ясни и аргументирани препоръки за най-добър избор на терапевтичен подход при различни групи пациенти в зависимост от пола, възрастта и неврологичната симптоматика.

Монографията е предназначена за широка аудитория, вклюваща съдови хирурзи, ангиолози, специализанти по съдова медицина, но също така и кардиолози, невролози, общопрактикуващи лекари и студенти. Залегналите в книгата консенсусни становища и модерни алгоритми могат да бъдат база за добра медицинска практика в страната ни в днешно време.