Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“

Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“

обявено в ДВ, бр. 8/25.01.2019 г.

МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност:

1. професор
област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за нуждите на Отделение по ангиология

2. главен асистент
област на висшето образование:
7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност:  Клинична лаборатория – 03.01.12 за нуждите на Клинична лаборатория

Cрок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 8/25.01.2019 г.

Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ на МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/9211 224.