Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „Ангиология“ (03.01.48)

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 56 и чл. 47, ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология– един, за нуждите на Клиника по съдова хирургия и ангиология, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.18 от 10.03.2015 г.

Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси”на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02/ 9211-244, 02/9211-234.

Академични длъжности: Академична длъжност

Срок: 10.03.2015 – 10.05.2015