Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на д-р Евелина Петрова Дончева

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Клинична лаборатория” 03.01.12, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Евелина Петрова Дончева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12

Тема на дисертационен труд: Оптимизиране на терапия с аценокумарол и антикоагулантен контрол при деца и възрастни – дългосрочно проследяване.

Научен ръководител: проф. д-р И. Паскалева, дм

Научно жури:

 1. проф. д-р И. Паскалева, дм;
 2. доц. д-р Е. Трендафилова, дм;
 3. доц. д-р А. Станчева, дм;
 4. проф. д-р К. Цачев, дмн;
 5. доц. д-р Л. Ламбрева, дм

Председател: проф. д-р И. Паскалева, дм

Членове:

 1. доц. д-р Е. Трендафилова, дм;
 2. доц. д-р А. Станчева, дм;
 3. проф. д-р К. Цачев, дмн;
 4. доц. д-р Л. Ламбрева, дм

Резервни членове:

 1. проф. д-р А. Кънева, дм;
 2. доц. д-р Т. Денева, дм

Рецензенти:

 1. доц. д-р Е. Трендафилова, дм;
 2. доц. д-р А. Станчева, дм

Дата на защита: 28.09.2017 от 14:00 ч. в залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи

documentsРецензия – доц. д-р Е. Трендафилова, дм

documentsРецензия – доц. д-р А. Станчева, дм

documentsСтановище – проф. д-р И. Паскалева, дм

documentsСтановище – проф. д-р К. Цачев, дмн

documentsСтановище – доц. д-р Л. Ламбрева, дм

documentsАвтореферат