Свободни места за длъжности „лекар-специализант“ за учебната 2015/2016 г

ЗАПОВЕД

на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ“ ЕАД
на основание чл. 20, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВАМ:
Свободни места за длъжности „лекар-специализант“ за учебната 2015/2016 г., както следва:

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД:

 1. „лекар-специализант по Кардиология“ – 4 места
 2. „лекар-специализант по Детска кардиология“ – 1 място
 3. „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място

II. Свободни места за други лекари:

 1. „лекар-специализант по Кардиология“ – 2 места
 2. „лекар-специализант по Кардиохирургия (детска кардиохирургия)“ – 1 място
 3. „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място
 4. „лекар-специализант по Нервни болести“ – 3 места
 5. „лекар-специализант по Образна диагностика“ – 1 място.

Изисквания към кандидатите:

 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография по европейски образец;
 • Мотивационно писмо;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.

Кандидатите за длъжностите: „лекар-специализант по Кардиология“, „лекар-специализант по Детска кардиология“ и „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ 65 в срок до 01.06.2015 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване:
Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Преди допускане до събеседване кандидатите за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия (детска кардиохирургия)“ следва да издържат писмен тест по кардиохирургия, подготвен от Дружество по кардиохирургия.

Събеседванията с кандидатите по отделните специалности се провеждат от назначени от работодателя комисии по тези специалности, които приключват работата си като съставят протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

ВИЖТЕ ЗАПОВЕД за назначаване на лекари-специализанти 2015-2016 г. в МБАЛ „НКБ“