д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева д-р Бистра Бонева

Oбразование:

Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г.

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г.

Специализации и квалификации:

От 2012 г. работи като стажант в Клиника по Съдова хирурия на Национална кардиологична болница, а през 2014 г., след успешно положен изпит е зачислена като специализант по съдова хирургия към същата клиника.

Клинични интереси:

д-р Бистра Бонева има интереси в областта на ендоваскуларните и оперативни реконструкции в аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент.

Работи активно във всички аспекти на оперативното лечение при венозна съдова патология.

Научни изяви:

Множество участия в български и международни научни форуми.

Участие в международни мултицентрови клинични проучвания: EUCLID, Voyager PAD.

Членство в научни дружества:

Член на Българско Национално Дружество по Съдова и Едноваскуларна Хирургия и Ангиология БНДСЕХА, Европейско дружество по съдова хирургия ESVS.

Владее английски език и немски език.

За контакт: bistra.pb[@]gmail.com; тел: +359 889 304 112

← към Клиника по съдова хирургия