Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолираната транспозиция на големите артерии е една от най-тежките ВСМ с честота 5-7%. При нея аортата излиза от дясна камера, а белодробната артерия от лявата, т.е. местата на големите артерии са разменени (транспозиция). Какво причинява ТГА? За разлика от нормалното сърце, където двата кръга на кръвообращение се кръстосват в белия дроб (вж. Нормално сърце), при транспозиция на големите артерии двата кръга на кръвообращение, малък и Виж повече …

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект (ПАтр с МКД)

Пулмоналната атрезия с междукамерен дефект е рядка и тежка цианотична ВСМ, най-тежката форма на ТФ (15% от случаите с ТФ). Връзката между дясна камера и белодробната артерия е прекъсната, т.е. пулмоналната клапа е атретична (запушена) и има дефект в междукамерната преграда. Често се съчетава с генетичен синдром (Ди Джордж). Какво причинява ПАтр с МКД? Цялата венозна кръв от ДК попада през МКД в ЛК и Виж повече …

Тетралогия на Фало (ТФ)

тетралогия на Фало

Тетралогия на Фало е най-честата цианотична ВСМ (5-10%) и включва: подклапна и клапна пулмонална стеноза (стеснение между дясната камера и белодробната артерия) и междукамерен дефект (дефект в преградата между двете камери). Анатомичният спектър е широк и се определя от тежестта на пулмоналната стеноза и размерите на белодробните артерии. Понякога се съчетава с генетични синдроми (Ди Джордж, тризомия 21 и др.). Какво причинява ТФ? Пулмоналната стеноза Виж повече …

Пулмонална стеноза

пулмонална стеноза

Пулмонална стеноза (ПС) Пулмоналната стеноза представлява стеснение на клапата, разположена между дясна камера и белодробната артерия. Стеснението може да е леко или тежко. Често се съчетава с генетичен синдром (Нунън). Честотата на ПС е 8-12%. Какво причинява ПС? При пулмонална стеноза дясната камера работи срещу повишено съпротивление при изтласкването на кръвта към белодробната артерия (БА) и това води до задебеляване на мускула й (хипертрофия). Симптомите Виж повече …

Аортна стеноза

Аортна стеноза

Аортна  стеноза (АС) Аортната стеноза е вродена сърдечна малформация с честота 5-10%. Стеснението между лявата камера и аортата може да е разположено на три нива: най-често на ниво аортна клапа, която е задебелена (клапна АС), по-рядко стеснението е под аортната клапа (подклапна аортна стеноза) и най-рядко – над аортната клапа (надклапна аортна стеноза). Надклапната АС често се съчетава с генетичен синдром (Уилямс-Бойрен). Какво причинява АС? Виж повече …

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА) Аортата е главната артерия, която разпределя богатата на кислород кръв към цялото тяло. Първите разклонения са към горната половина на тялото (главата и ръцете), след това към долната половина на тялото (корем и долни крайници). Коарктация на аортата (КоА) е стеснение на аортата, разположено най-често след изхождането на артерията за лявата ръка. Среща се като изолирана вродена сърдечна малформация или съчетана Виж повече …

Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност. Виж повече …

Пълен атриовентрикуларен септален дефект (ПАВСД)

Пълен атриовентрикуларен септален дефект

ПАВСД е сложна ВСМ, с честота около 2%, обединяваща дефекти, разположени в централната част  на сърцето, в „сърдечния кръст“. Тя включва общ отвор, образуващ се от ниско разположен МПД, междукамерен дефект и обща атриовентикуларна клапа. Често се съчетава с тризомия 21 (болест на Даун). Какво причинява ПАВСД? Големите дефекти в предсърдната и междукамерната преграда водят до голям ляво-десен шънт със значимо обременяване на белодробната артерия Виж повече …