ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЗОП ПРЕДИ 1.10.2014 г.

ПОКАНИ ЗА 2014ПОКАНИ ЗА 2013ПОКАНИ ЗА 2012

Доставка на медицински изделия за интракардиални изследвания и интервенционални процедури по обособени позиции - 28.08.2014
Доставка на медицински изделия – кабели за свързване на електрофизиологични катетри към генератор IBI-1500T11 - 15.08.2014
Доставка на медицински изделия - саморазгъващ се стент - 65 броя - 30.06.2014
Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции - 27.06.2014
Изграждане на обект на МБАЛ НКБ ЕАД - Ограда с плътна част до 0,6 м над прилежащия терен с дължина 260,13 м, разположена по уличната регулационна линия на УПИ III – за болничен комплекс, кв. 41 към бул. Т. АЛЕКСАНДРОВ - 27.06.2014
Доставка на чували за отпадъци - 24.06.2014
Доставка на битови материали - 19.06.2014
Доставка на рентгенови филми за медицински принтер DRY STAR DT – 2B 20/25 (или аналогични) - 12.06.2014
Предоставяне на фиксирана и мобилна телефонна услуга - 11.06.2014
Доставка на кислород за медицински цели - 16.05.2014
Aбонаментно техническо обслужване на климатизатори тип сплит система и централна климатизация – чилърни инсталации в сградния фонд на МБАЛ НКБ ЕАД на територията на гр. София и гр. Банкя - 12.05.2014
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологичен апарат - 09.05.2014
Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на битови климатици за нуждите на МБАЛ НКБ ЕАД - 24.04.2014
Публична покана за изготвяне на проектна документация за ремонтни работи на обособени части от сградния фонд на МБАЛ НКБ ЕАД - 08.04.2014
Публична покана за доставка на медицински газове по обособени позиции за нуждите на МБАЛ НКБ ЕАД - 05.03.2014
Доставка на медицински газове по обособени позиции за нуждите на МБАЛ НКБ ЕАД - 27.01.2014
Публична покана за избор на изпълнител за извършване на транспортни услуги за МБАЛ НКБ ЕАД - 23.01.2014
Публична покана за избор на изпълнител за третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци - 23.01.2014

Публична покана за ремонтни дейности - 17.09.2013
Публична покана за доставка на медицински изделия, съгласно Приложение № 1 - 12.09.2013
Доставка на дезинфектанти - 21.08.2013
Доставка на хигиенни материали - 20.08.2013
Третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци - 11.07.2013
Публична покана за доставка на битови материали, подробно специфицирани в приложение № 1 - 14.06.2013
Доставка на медицински изделия по обособени позиции - 10.06.2013

1.1. Ендоваскуларна стент система от кобалт-хромова (CoCr) сплав MP35N. Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035“. Съвместим с 6F въвеждащ катетър . Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 2 бр. злато-иридиеви рентгенопозитивни маркера. Балон – semi-comliant,хидрофилно покритие HiFlow. Многоклетъчен, вълнообразен стент, хибриден клетъчен дизайн. Съотношение метал/артерия: 11%-15%. Дебелина на стратовете:115-150 µm. Номинално налягане – 8 bar, на разкъсване – 13-15 bar. Дължини на стента в мм: 20, 30, 40, 50, 60, 80. Диаметър на балона в мм: 5, 6, 7, 8, 9 – 18 бр.

1.2. Премонтиран ендоваскуларен стент  за ангиопластика на илиачни артерии.Материал на стента : кобалт – хром L 605.Carbofilm технология  / чист въглерод / на покритие на стента под формата на тънък филм с дебелина ≤ 0.3μм.Структурен дизайн – тип затворена клетка. Дебелина на стратовете – 175 μм. Огледално електрополиране на повърхността на стента.2 рентгенопозитивни  маркера от платина за прецизно позициониране.Съвместим със 6F водещ катетър и 0.035″ водач. Носещ балон – катетър: полуразтеглив, сгънат на шест,от полиамид, OTW тип – 18 бр.

1.3. Саморазъгъваща се периферна стент система, състояща се от имплантируем саморазгъващ се стент от никело-титаниева
сплав (Nitinol). Стент тип затворена клетка с 8 танталови рентгеноконтрастни маркера.Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035“. Съвместим с 6F въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 3 бр. рентгенопозитивни маркера – дистално и проксимално на стента и на дисталния край на предпазната обвивка. Съотношение метал/артерия : 10-16%. Плетена обвивка с 4 зони на гъвкавост. Диаметър на импланта в мм – 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дължина на стента в мм – 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 – 9 бр.

1.4. Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна  ангиопластика .Материал : нитинол.8 танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двата края /.Допълнителен маркер върху носещата система, на 6 мм от дисталния край,позволяващ прецизно проследяване на имплантирането на стента.Контролиран  механизъм с 4 опции за освобождаване на стента – спусъков, плъзгачен, комбиниран и конвенционален.Структурен дизайн – тип отворена клетка.Изрязани участъци от 2 мм в краищата за предотвратяване на миграция на стента.Съвместим с 8F водещ катетър,6F интродюсер и .035″ водач. Размери – диаметър-  4 до 14 мм, дължина – от 20 до 120 мм. – 9 бр.

1.5. Балонен катетър за перкутанна транслуминална ангиопластика. Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035“. Съвместимост с въвеждащи катетри 5F, 6F и 7F. Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 2 бр. злато-иридиеви рентгенопозитивни маркера. Балон – semi-comliant, хидрофилно покритие HiFlow. Номинално налягане – 6 bar, на разкъсване – 12-16 bar. Дължини на балона в мм: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120. Диаметри на балона в мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 11 бр.

1.6. Балон-катетър за периферна ангиопластика.OTW тип.Материал : Polyn P полиамид. Проксимален/ дистален шафт – от полиамид, дистален – със Slip Skin хидрофилно покритие. 2- Рентгенопозитивни маркера от платина/иридий.Връх – флексибилен, от пебакс.Диаметър – от 5мм до 20мм, дължина от 20мм до 80мм; съвместим с 0.035″ водач и 5-7 F интродюсер – 11 бр.

Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на охладител за излъчвател на компютър-томограф Toshiba Aquillion 64 – TSX -101 A/E, H, J - 07.06.2013
Публична покана за доставка на лекарствен продукт - 20.05.2013
Публична покана за доставка на канцеларски материали - 10.05.2013
Публична покана за изготвяне на анализ на трудовата дейност в МБАЛ НКБ ЕАД - 10.05.2013
Публична покана за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и строителни отпадъци - 10.05.2013
Публична покана за доставка на медицински изделия - 30.04.2013
Публична покана за доставка на чували за отпадъци - 26.04.2013
Публична покана за доставка на рентгенови филми - 19.04.2013
Публична покана за извършване на независим финансов одит - 11.03.2013
Публична покана за изготвяне на анализ на дейността в МБАЛ НКБ ЕАД - 11.03.2013
Публична покана за доставка на канцеларски материали - 11.03.2013
Публична покана за доставка на медицински изделия - 07.02.2013
Публична покана за доставка на електрокардиостимулатори - 17.01.2013
Публична покана за доставка на кислород - 17.01.2013

Публична покана за доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) - 14.12.2012
Публична покана за избор на изпълнител за извършване на транспортни услуги за МБАЛ НКБ ЕАД - 11.12.2012
Публична покана за избор на изпълнител за третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци - 06.12.2012
Публична покана за доставка на повърхностни електроди за електроанатомичен мепинг (комплект) - 20.11.2012
Публична покана за доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия - клапно протезиране) за нуждите на МБАЛ НКБ ЕАД - 26.07.2012
Публична покана за доставка на лекарствен продукт Heparin sodium 25000 IU / 5 ml - 11.07.2012
Публична покана за доставка на рентгенови филми - 05.07.2012
Публична покана за доставка на чували за отпадъци - 08.05.2012
Публична покана за доставка на сухи филми - 08.05.2012