Свободно място (5 бр.) за Лекар-специализант по кардиология за 2020 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (5 бр.) за длъжност „лекар-специализант по кардиология “, към Клиника по кардиология за учебната 2019/2020 г. Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка; Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност ангиология – код 03.01.48

konkurs

Конкурс – Професор по ангиология – код 3.01.48 АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г. (Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.) област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спортпрофесионално направление: 7.1. Медицинанаучна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за нуждите на Отделение по ангиологиякандидат: 1. доц. Детелина Луканова Научно жури Членове Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ по специалност клинична лаборатория – код 03.01.12

konkurs

Конкурс – Главен асистент – код 3.01.12 АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. бр. 8/25.01.2019 г. (Публикувано в сайта на  26.1.2019 г.) област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спортпрофесионално направление: 7.1. Медицинанаучна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12 Научно жури Членове Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева – МБАЛ „НКБ“ ЕАД – вътрешен член Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева – Виж повече …

Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“

Конкурс за академична длъжност

Конкурси за академична длъжност „професор“ и „главен асистент“ обявено в ДВ, бр. 8/25.01.2019 г. МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност: 1. професор област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт професионално направление: 7.1. Медицина научна специалност: Ангиология – код 03.01.48 за нуждите на Отделение по ангиология 2. главен асистент област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт професионално направление: 7.1. Медицина Виж повече …

Конкурс по документи и изпит по специалността, за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 8 от 19.04.2016 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност Виж повече …

Курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2016 г.   цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle tracking – 8-9 февруари 2016, 2 дни; Работна електрокардиографска проба – 22-23 февруари 2016, 2 дни. Диастолна функция на Виж повече …

Конкурси за академични длъжности – 2016

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2016 г. Доцент по медицинска радиология и рентгенология на 05.04.2016 с код 03.01.28 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 18.01.2016 Доцент по Анестезиология и реаниматология на 28.10.2016 с код 03.01.38

Конкурс за академична длъжност „професор“ по Неврология (03.01.19)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София обявява конкурс за академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврология” (03.01.19) – един, за нуждите на Клиника по Нервни болести, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи: в отдел “Човешки ресурси” на НКБ, ул. Коньовица № 65, Виж повече …