Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиология“ – 2 бр.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А: Конкурс за заемане на длъжността  „лекар-специализант по кардиология“ – 2 бр. към Клиника по кардиология при Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“, при спазване на следните изисквания:   Кандидатстване: Кандидатите за участие Виж повече …

Свободни места за лекар-специализанти, финансирани от държавата

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица № 65“  О Б Я В Я В А:  На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.)  и съгласно разпоредбите на чл.44 от Наредбата, МБАЛ „НКБ“ ЕАД обявява сводобни места за специализанти, Виж повече …

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“ за учебната 2018/2019 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“  за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образованиe по медицина. Кандидатите за длъжността следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50. Документите се Виж повече …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Д-р Маргрет Димова има интереси в областта на диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови Виж повече …

Д-р Стефан Станев

д-р Стефан Станев

Д-р Стефан Станев За контакт: stanev.stefan[@]mail.bg; тел. +359 2 9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет Пловдив – 2012 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит – зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Преминал курс по радиационна защита за съдови хирурзи – 2015 г. – Любляна, Словения. Клинични Виж повече …

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова За контакт: bobby.ilieva.stoyanova[@]gmail.com; тел. +359 887 366 882 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2011 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2017 г. Специализации и квалификации: От 2012 г., след успешно положен изпит – зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. През 2013 г. с конкурс е назначена Виж повече …

д-р Георги Коленцов

д-р Георги Коленцов - специализант

д-р Георги Коленцов, специализант Завършил медицина през 2006 г. в МУ Пловдив. От 2008 г. работи в Клиника по кардиохирургия на НКБ. През 2013 г. зачислен за специализация по Кардиохирургия. През м. Октомври 2013 г. взема участие в съвместен семинар на Open Medical Institute Salzburg и Cleveland Clinic в областта на кардиохирургията. Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в Виж повече …