Конкурс за академична длъжност „доцент“ по  Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,  ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление; 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.28 „Медицинска радиология и рентгенология“ – един, за нуждите на Отделението по образна диагностика със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел  „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65,  1309 София, тел. 9211-244, 9211-234. Академични длъжности: Конкурс за академична длъжност „доцент“ по Медицинска радиология и рентгенология (03.01.28) Срок: 04.12.2015 – 04.02.2016

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „Кардиология” (03.01.47)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 3 от 25.05.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс по документи и Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „анестезиология и интензивно лечение” (03.01.38)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 2 от 05.05.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност Виж повече …

Конкурси за академични длъжности – 2015

konkurs-za-dlajnost

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2015 г. Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 12.05.2015 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Садарзанска-Терзиева Доцент по кардиология – код 03.01.47 – 20.04.2015 Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ на 06.10.2015 – д-р Лисичков Доцент Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“ по специалност „Ангиология“ (03.01.48)

konkurs-za-dlajnost

МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД , София на основание чл. 56 и чл. 47, ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология– един, за нуждите на Клиника по съдова хирургия и ангиология, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр.18 от 10.03.2015 г. Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно–съдова хирургия” (03.01.49)

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „сърдечно – съдова хирургия” (03.01.49) – един за нуждите на Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „асистент“ по специалност „Педиатрия“

konkurs-za-dlajnost

На основание чл.46 ал. 1, т. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности в МБАЛ „НКБ” ЕАД и във връзка с решение на НС към болницата с протокол № 31 от 03.02.2015 г., МБАЛ ”Национална кардиологична болница” обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по специалност „педиатрия” (03.01.50) – един за нуждите на отделение за интензивно Виж повече …

Конкурс за длъжности в НКБ

обява за конкурс

ОБЯВЯВА МБАЛ „НКБ“ ЕАД Конкурси за длъжности Началник на „Приемно-консултативни кабинети“; Началник на „Спешно отделение“; Началник на „Отделение по образна диагностика“; Началник на „Отделение по обща и клинична патология“; Началник на „Отделение по диализно лечение“; Началник на „Отделение трансфузионна хематология“; Началник на „Медико-диагностичен лабораторен блок“; Началник на „Клинична лаборатория“; Началник на „Микробиологична лаборатория“; Началник на „Клиника по кардиология“; Началник на „Отделение по кардиология“; Началник на Виж повече …